CENTAR ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME
Direktor centra: Saša Minić
Centar za elektroenergetske sisteme


Delatnost Centra za elektroenergetske sisteme (EES) obuhvata istraživanja različitih fenomena koji prate proizvodnju, prenos, distribuciju, upravljanje i korišćenje električne energije.
Cilj ovih istraživanja je unapređenje razvoja i eksploatacije savremenih EES, velikih dimenzija i složene strukture, bazirano na razvoju i uvođenju novih tehnologija i primeni novih "alata" i tehnika rešavanja problema, uz korišćenje savremenih matematičkih metoda i sredstava informatike.
Istraživački rad u Centru za elektroenergetske sisteme danas pokriva četiri osnovne oblasti:
Oblast analiza EES koja obuhvata: matematičko modelovanje EES i njegovih komponenti u statičkim i dinamičkim režimima rada, analize stacionarnih režima rada EES bazirane na proračunima raspodela napona i tokova aktivnih i reaktivnih snaga, analize struja i snaga kratkog spoja, analize statičke i dinamičke stabilnosti EES-a, tehničko-ekonomske analize vezane za razvoj i rad velikih interkonektivnih EES-a, analize energetske efikasnosti u prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije, analize kvaliteta električne energije, razvoj i primenu ekspertskih sistema i veštačke inteligencije u EES, deregulaciju EEs i rad sistema u uslovima liberalizovanog tržišta električne energije, primenu novih tehnologija i novih tehnika rešavanja problema u domenu prenosa i distribucije električne energije i dr.
Oblast planiranje razvoja EES koja obuhvata: analize karakteristika potrošnje i prognozu potreba u snazi i energiji (kratkoročnu, srednjeročnu i dugoročnu), planiranje i oblikovanje visokonaponskih prenosnih mreža (220 kV, 400kV i više) i distributivnih mreža (0,4 kV do 110 kV), razvoj optimizacionih metoda i njihovu aplikaciju u planiranju razvoja električnih mreža i njenih elemenata, optimalno planiranje izvora reaktivne snage, razvoj i primenu probabilističkih metoda u planiranju razvoja EES i njegovih elemenata, pouzdanost EES-a,. planiranje razvoja prenosnih i distributivnih mreža u uslovima deregulacije energetskog sektora i liberalizovanog tržišta električne energije i dr.
Oblast upravljanje i eksploatacija EES koja obuhvata: razvoj baze podataka za elektroenergetske aplikacije, razvoj i aplikaciju metoda, algoritama i softvera za analizu sigurnosti EES-a, upravljenje naponima i reaktivnim snagama, upravljanje u normalnim, havarijskim i posthavarisjkim režimima, ekonomski dispečing, optimalne tokove snaga, sistemsko podešavanjke relejne zaštite, eksploataciju i upravljanje EES u uslovima restrukturiranja energetskog sektora i liberalizacije tržišta električne energije, monitoring i dr.
U oblasti posebnih usluga Centar se bavi izradom strateških studija iz domena razvoja EES-a, razvojem specijalizovanog softvera, konsalting uslugama, recenzijom projekata i izradom dugoročnih programa razvoja u oblasti energetike.

  

VESTI