CENTAR ZA AUTOMATIKU I REGULACIJU
Direktor centra: Zoran Ćirić
Centar za automatiku i regulaciju


Delatnost Centra za automatiku i regulaciju obuhvata razvoj, istraživanja i ispitivanja u oblasti elektronike, automatske regulacije i upravljanja.
Oblast energetske elektronike obuhvata istraživanja, razvoj, izradu i održavanje uređaja energetske elektronike: ispravljača, invertora, čopera, statičkih preklopki, sistema besprekidnog napajanja i pretvarača učestanosti.
Oblast regulacije u elektroenergetskim sistemima obuhvata analize, istraživanja, projektovanje i ispitivanja regulacije napona i reaktivnih snaga, regulacije učestanosti i aktivnih snaga, upravljanja u realnom vremenu, automatizacije i ispitivanja elektroenergetskih objekata.
Oblast regulacije i automatike obuhvata razvoj, izradu i održavanje: analognih regulatora, digitalnih regulatora, industrijskih regulacionig sistema, sistema regulacije pobude, sistema turbinske regulacije, sistema za sinhronizaciju, zaštite, monitoring, sistema za akviziciju, sistema za grupnu regulaciju reaktivne snage i napona i grupnu regulaciju aktivne snage i učestanosti, sistema za automatski uklop rezervnog napajanja sabirnica (AUR), uređaja za napajanje i regulaciju elektrostatičkih filtera i regulisanih elektromotornih pogona.
Oblast specijalnih usluga obuhvata istraživanja, razvoj i izradu: specijalne regulacione opreme, pretvarača posebne namene, sistema za akviziciju nadzor i upravljanje postrojenja i tehnoloških procesa i konsalting usluge.

  

VESTI