KADAR


Kadrovska struktura Kadrovska struktura Institita je veoma povoljna. Od 136 stalno zaposlenih saradnika 14 je doktora nauka, 11 magistara i 73 saradnika sa visokom stručnom spremom, pretežno elektroinženjera. Nekoliko saradnika je pred odbranom magistarskih radova ili doktorskih disertacija (vredi napomenuti da je Institut pre deset godina imao samo 3 doktora nauka). Usvojen je Pravilnik o stipendiranju studenata završnih godina elektrotehničkih fakulteta, očekuje se prijem novih mladih saradnika, a usvojen je i Pravilnik o nagrađivanju publikovanih radova, čija primena već daje prve pozitivne efekte.

  

VESTI