Etaloniranje električnih mernih instrumenata
Rukovodilac laboratorije: mr Dragana Naumović Vuković, dipl. inž
Etaloniranje električnih mernih instrumenata

Merila jednosmernog električnog napona (digitalnih i analognih voltmetara, mernih izvora, višefunkcijskih merila (multimetara, kalibratora) nuldetektora, mernog pribora (delitelja i sondi)),

merila jednosmerne električne struje (digitalnih i analognih ampermetara, višefunkcijskih merila (multimetri),

merila naizmeničnog električnog napona (mernih izvora, digitalnih voltmetara, analognih voltmetara, višefunkcijskih merila i mernog pribora),

merila naizmenične električne struje (mernih izvora, digitalnih i analognih ampermetara, višefunkcijskih merila i mernog pribora),

merila električne otpornosti (mernih otpornika, dekada električne otpornosti, digitalnih ommetara, digitalnih merila provodnosti, analognih ommetara, analognih merila provodnosti, mernih mostova, višefunkcijskih merila, merila električne otpornosti uzemljenja, merila električne otpornosti izolacije, merila električne otpornosti petlje,

merila električne kapacitivnosti (merni kondenzatori, dekade električne kapacitivnosti, višefunkcijska merila, kapacitivni delitelji napona, mostovi za merenje kapacitivnosti),

merila električne induktivnosti (merni kalemovi, dekade električne induktivnosti, višefunkcijska merila, induktivni delitelji napona, mostovi za merenje induktivnosti),

merila aktivne i reaktivne naizmenične snage (vatmetri, varmetri, merila faktora snage, fazmetri, višefunkcijska merila, maksigrafi),

strujni i naponski merni transformatori.

  

VESTI