Specijalizovana laboratorija za ispitivanja sistema uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija
 
Ime i prezime
Rukovodilac Aleksandar Pavlović, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca dr Vojin Kostić, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca Momčilo Petrović, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca mr Ninoslav Simić, dipl. inž.
Lice zaduženo za sistem kvaliteta Momčilo Petrović, dipl. inž. el.
Ispitivač mr Jovan Mrvić, dipl. inž. el.
Ispitivač Dejan Hrvić, dipl. inž. el.
Ispitivač Maja Grbić, master inž. el.
Ispitivač Ranko Jasika, master inž. el.
Ispitivač Stefan Obradović, master inž. el.
Ispitivač Miloš Likić, inž. el.
Ispitivač Branko Josifović, teh.
Ispitivač Predrag Kudra, teh.

 

VESTI