Skip Navigation LinksPočetna > O institutu > Istorija Instituta > Nove perspektive
Razvoj uz uvaŽavanje tradicije - nove perspektive

 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle  i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.
Slika 1. 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.

Povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od njegovog rođenja održana je, 28. maja 2006. godine, Svečana akademija na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu. Obeležavanje godišnjice bila je i prilika da se sagledaju mogućnosti razvoja uz uvažavanje tradicije, odnosno nove perspektive Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Ideja vodilja osnivača INT – Profesora Bogdana Gavrilovića, predsednika Kraljevske srpske akademije nauka, našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića koji se Tesli neizmerno divio, inženjera Slavka Bokšana, prvog direktora INT – staje u jednu reč – NASTAVLJAJ. Zagledani u budućnost saradnici INT nastaviće Teslinim putem – u stručnom smislu baveći se energijom, informatikom, ekologijom, a sledeći Teslin moralni kodeks opisan rečima – MIR, RAD, BORBA, NADA, VERA, LJUBAV.

Organizacija istraživačko razvojnog rada Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla odvija se u četiri centra – Centar za elektroenergetske sisteme, Centar za automatiku i regulaciju, Centar za elektroenergetske objekte, Centar za elektromerenja - , akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i etaloniranje i Zajedničkim službama. Delatnost INT obuhvata:

- strateške studije u elektroenergetici, u oblastima proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe električne energije,
- ispitivanja i dijagnostika opreme i sistema u elektroenergetici. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje je akreditovana u 6 velikih oblasti, sa više od 140 metoda merenja, ispitivanja i etaloniranja,
- razvoj tehnologija u elektroenergetici obuhvata istraživanje, razvoj i realizaciju velikog broja uređaja i sistema – pobudni sistemi, merni sistemi za kontrolu mernih transformatora i zaštita, monitoring temperature, sistemi energetske elektronike, upravljanje elektrofiltrima...
Savremene procese akreditacije i sertifikacije delatnosti INT je, u prethodnom periodu, uspešno sprovodio, o čemu svedoče:
- Odluka o akreditaciji Instituta kao istraživačko - razvojnog Instituta, i Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti .
- Sertifikat o Sistemu kvaliteta.
- Sertifikati o Akreditaciji Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.
- Rešenja o utvrđivanju obima akreditacije.

U toku višedecenijskog uspešnog razvoja Elektrotehnički institut Nikola Tesla je primio veliki broj Diploma, Povelja, Zahvalnica ... za naučni i stručni rad, a posebno za uvek iskazanu spremnost za bilateralnu i/ili multilateralnu saradnju. Tri najnovija priznanja, iz 2008. godine, vezana za oblasti proizvodnje (J.P. EPS – Termoelektrane Nikola Tesla), prenosa (J.P. Elektromreže Srbije) i distribucije (Komitet CIRED Srbija) električne energije.
Svoju misiju Institut Nikole Tesle ne može ostvariti sam. Verujemo da će, na putu razvoja INT imati podršku svih plemenitih i kreativnih snaga našeg naroda, ali i ostalih naroda sveta koje je Tesla svojim delom toliko zadužio.

  

VESTI