Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:26:42 AM
Određivanje karakteristika regulacije, gubitaka snage i stvarnih dijagrama aktivnih i reaktivnih snaga (P-Q krive generatora) blokova B1 i B2 u TE "Kostolac B"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2010
Urađeno za: PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing.

lexapro vs weed

lexapro and weed high mitateren.com" target="_blank">http://www.mitateren.com/page/Lexapro-Weed-Effects">mitateren.com
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:33:30 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POBUDE GENERATORA A1 U TE "KOSTOLAC A"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: TE "Kostolac A"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Nemanja Milojčić, dipl.ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Snimci dinamičkih karakteristika statičkog sistema pobude u TE "Kostolac A"
Snimci dinamičkih karakteristika statičkog sistema pobude u TE "Kostolac A"

amlodipin

hvor hurtigt virker amlodipin website" target="_blank">http://patemery.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Amlodipin-Krka">website
Sistem pobude bloka 1 u TE "Kostolac A" predstavlja regulisani izvor napajanja pobudnog namotaja sinhronog turbogeneratora. Sistem pobude je statički samopobudni, što znači da se pobudni rotorski namotaj generatora napaja iz statorskog namotaja preko pobudnog transformatora i jednog od dva paralelno vezana tirstorska mosta. Stari ruski sistem pobude je pušten u rad 2007. godine. Međutim, usled čestih kvarova sistem je rekonstruisan 2009. godine. Rekonstruisan je upravljački deo sistema pobude, dok su zadržane sve komponente energetskog dela sistema. Takođe, zadržane su i zemljospojna zaštita rotora i strujne zaštite pobudnog transformatora. Pobudni sistem sadrži dva nezavisna identična pobudna kanala, pri čemu je uvek u radu samo jedan pobudni kanal i on zadovoljava sve predviđene režime rada generatora, uključujući i forsiranje. Svaki kanal se sastoji iz upravljačkog dela sa digitalnim regulatorom pobude i energetskog dela sa jednim tiristorskim mostom. U slučaju kvara na aktivnom kanalu pobude automatski se prelazi na drugi kanal bez ispada agregata. Na taj način je postignuta potpuna rezerva i značajno povećana pouzdanost sistema pobude. U okviru upravljačkog dela pobudnog sistema realizovane su regulacione funkcije, merenja, zaštite, upravljanje, nadzor i komunikacija sa drugim sistemima i uređajima u elektrani. Glavni elementi upravljačkog dela su: dva regulatora, dva uređaja za paljenje tiristora i zaštite tiristorskih mostova i akvizicija. Svaki pobudni kanal ima svoj regulator i uređaj za paljenje tiristora i zaštitu tiristorskih mostova. Takođe, upravljački deo sistema pobude sadrži i pomoćne elemente za napajanje, merenja i signalizaciju. Glavni elementi energetskog dela sistema pobude su: pobudni transformator PT, rastavljači Qs1, Qs2, Qs3 i Qs4, tiristorski mostovi TM1 i TM2, početna pobuda, prekidač za demagnetizaciju QAE, otpornik za brzo razbuđivanje RSS, kontaktor za brzo razbuđivanje KM1 i prenaponska zaštita Fv. Tiristorski most TM1 i rastavljači Qs1 i Qs3 pripadaju prvom kanalu pobude, dok tiristorski most TM2 i rastavljači Qs2 i Qs4 pripadaju drugom kanalu. Pobudni transformator, početna pobuda, brzo razbuđivanje i prenaponska zaštita su zajednički za oba kanala. Tiristorski mostovi pretvaraju trofazni naizmenični napon u jednosmerni napon, čija se vrednost može regulisati uglom paljenja tiristora. Regulator upravlja tiristorskim mostom tako što formira šest impulsa za paljenje tiristora sa određenim uglom paljenja, koji se dobija kao krajnji rezultat svih regulacionih funkcija realizovanih u okviru regulatora pobude. Osnovna regulaciona funkcija je automatska regulacija statorskog napona generatora. Promenama ugla paljenja tiristora menja se napon na izlazu iz tiristorskog mosta, odnosno pobudni napon generatora, a od koga zavisi statorski napon.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 3.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:32:40 AM
TIRISTORSKI SISTEM POBUDE GENERATORA A1 U TE "NIKOLA TESLA A"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla A1"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Nemanja Milojčić, dipl.ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana statičkog sistema pobude u TE "Nikola Tesla A1"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u TE "Nikola Tesla A1"

buy amoxicillin from canada

amoxicillin" target="_blank">http://www.untamedne.com/hq/seo/page/buy-amoxicillin-canada">amoxicillin prescription no insurance

cialis generico in italia

cialis" target="_blank">http://blog.twinssolutions.dk/coupons/page/acquistare-cialis-originale-on-line">cialis generico
Tiristorski sistem pobude bloka 1 u TE "Nikola Tesla A" predstavlja regulisani izvor napajanja pobudnog namotaja sinhronog turbogeneratora. Tiristorski sistem pobude je nezavisnog tipa. Pobudni rotorski namotaj generatora se napaja iz 6kV postrojenja preko pobudnog transformatora i jednog od dva paralelno vezana tirstorska mosta. Prilikom rekonstrukcije zamenjeni su: upravljački deo sistema pobude, tiristorski mostovi TM1 i TM2, antiparalelni tiristori prenaposnske zaštite Thpz1 i Thpz2 i ugrađeni su rastavljači Q1 i Q2. Zadržani su automat za gašenje polja sa prekidačem, iskrištem i otpornikom, rezervni mašinski sistem pobude, otpornik prenaposke zaštite Rpz, transformator tiristorske pobude PT, prekidač tiristorske pobude 2a1 i prekidač mašinske pobude 1a1. Postojeći tiristorski sistem pobude sa analognim regulatorom pobude i četiri paralelno veza tiristorska mosta zamenjeni su sa dva nezavisna identična pobudna kanala, pri čemu je uvek u radu samo jedan pobudni kanal i on zadovoljava sve predviđene režime rada generatora, uključujući i forsiranje. Svaki kanal se sastoji iz upravljačkog dela sa digitalnim regulatorom pobude i energetskog dela sa jednim tiristorskim mostom. U slučaju kvara na aktivnom kanalu pobude automatski se prelazi na drugi kanal bez ispada agregata. Na taj način je postignuta potpuna rezerva i značajno povećava pouzdanost sistema pobude. Zadržavanjem postojećeg rezervnog mašinskog sistema pobude na raspolaganju je još jedan nezavisan sistem, što dodatno povećava pouzdanost rekonstruisanog sistema pobude. Na ovaj rezervni sistem se ne prelazi automatski, već u slučaju potpunog otkazivanja oba tiristorska pobudna kanala. U okviru upravljačkog dela pobudnog sistema realizovane su regulacione funkcije, merenja, zaštite, upravljanje, nadzor i komunikacija sa drugim sistemima i uređajima u elektrani. Glavni elementi upravljačkog dela su: dva regulatora, dva uređaja za paljenje tiristora i zaštite tiristorskih mostova i akvizicija. Svaki pobudni kanal ima svoj regulator i uređaj za paljenje tiristora i zaštitu tiristorskih mostova. Takođe, upravljački deo sistema pobude sadrži i pomoćne elemente za napajanje, merenja i signalizaciju. Glavni elementi energetskog dela tiristorskog sistema pobude su: prekidač 1G24, transformator tiristorske pobude PT, rastavljači Q1 i Q2, tiristorski mostovi TM1 i TM2, antiparalelni tiristori prenaponske zaštite Thpz1 i Thpz2, otpornik prenaponske zaštite Rpz, prekidač 2a1 i automat za gašenje polja. Tiristorski most TM1 i rastavljač Q1 pripadaju prvom kanalu pobude, dok tiristorski most TM2 i rastavljač Q2 pripadaju drugom kanalu. Pobudni transformator, prekidač 2a1, automat za gašenje polja i prenaponska zaštita su zajednički za oba kanala. Tiristorski mostovi pretvaraju trofazni naizmenični napon u jednosmerni napon, čija se vrednost može regulisati uglom paljenja tiristora. Regulator upravlja tiristorskim mostom tako što formira šest impulsa za paljenje tiristora sa određenim uglom paljenja, koji se dobija kao krajnji rezultat svih regulacionih funkcija realizovanih u okviru regulatora pobude. Osnovna regulaciona funkcija je automatska regulacija statorskog napona generatora. Promenama ugla paljenja tiristora menja se napon na izlazu iz tiristorskog mosta, odnosno pobudni napon generatora, a od koga zavisi statorski napon. Akvizicioni sistem prati rad pobudnog sistema i omogućava nadzor i praćenje mernih veličina i signala relevantnih za rad pobude. Pri ispunjenju nekog od definisanih kriterijuma akvizicioni sistem automatski otpočinje snimanje analognih signala sa rezolucijom od 2kHz. Snimak obuhvata 5 sekundi pre i 20 sekundi nakon nastanka događaja. Takođe, akvizicioni sistem beleži promene digitalnih signala i formira hronološku listu događaja. Na ovaj način omogućena je lakša analiza eventualnih kvarova i poremećaja u radu.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 1.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:28:26 AM
STATIČKI SISTEM POBUDE BLOKA 1 U TE "KOSTOLAC B"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2008
Urađeno za: TE "Kostolac B"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.
Saradnici: Dušan Joksimović, dipl.ing.; Nemanja Milojčić, dipl. ing.; mr Ilija Stevanović, dipl.ing.; Slobodan Josifović, ing.: Vujica Stanisavljević, dipl.tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.; Miodrag Stanojević, VKV majstor; Dragan Antić, VKV majstor
Izgled ormana statičkog sistema pobude u TE "Kostolac B"
Izgled ormana statičkog sistema pobude u TE "Kostolac B"

lexapro and weed trip

lexapro and weed safe http://myufdoctor.org/template/page/lexapro-and-weed-trip.aspx" rel="nofollow">myufdoctor.org
Sistem pobude bloka 1 u TE "Kostolac B" predstavlja regulisani izvor napajanja pobudnog namotaja sinhronog turbogeneratora. Sistem pobude je statički samopobudni, što znači da se pobudni rotorski namotaj generatora napaja iz statorskog namotaja preko pobudnog transformatora i dva od četiri paralelno vezana tirstorska mosta. Prilikom rekonstrukcije zamenjeni su: upravljački deo sietema pobude, tiristorski mostovi, prekidač za demagnetizaciju QD, antiparalelni tiristori prenaponske zaštite i ugrađeni su rastavljači Q1, Q2, Q3 i Q4. Zadržani su pobudni transformator, sklop za početnu pobudu, otpornik za brzo razbuđivanje generatora i otpornik prenaponske zaštite. Postojeći sistem pobude sa analognim regulatorom pobude i četiri paralelno veza tiristorska mosta zamenjeni su sa dva nezavisna identična pobudna kanala, pri čemu je uvek u radu samo jedan pobudni kanal i on zadovoljava sve predviđene režime rada generatora, uključujući i forsiranje. Svaki kanal se sastoji iz upravljačkog dela sa digitalnim regulatorom pobude i energetskog dela sa dva tiristorska mosta. U slučaju kvara na aktivnom kanalu pobude automatski se prelazi na drugi kanal bez ispada agregata. Na taj način je postignuta potpuna rezerva i značajno povećava pouzdanost sistema pobude. U okviru upravljačkog dela pobudnog sistema realizovane su regulacione funkcije, merenja, zaštite, upravljanje, nadzor i komunikacija sa drugim sistemima i uređajima u elektrani. Glavni elementi upravljačkog dela su: dva regulatora, dva uređaja za paljenje tiristora i zaštite tiristorskih mostova i akvizicija. Svaki pobudni kanal ima svoj regulator i uređaj za paljenje tiristora i zaštitu tiristorskih mostova. Takođe, upravljački deo sistema pobude sadrži i pomoćne elemente za napajanje, merenja i signalizaciju. Glavni elementi energetskog dela sistema pobude su: pobudni transformator PT, rastavljači Q1, Q2, Q3 i Q4, tiristorski mostovi F1, F2, F3 i F4, sklop za početno pobuđivanje, antiparalelni tiristori prenaponske zaštite PZ, otpornik prenaponske zaštite Er2, prekidač za brzo razbuđivanje QD, otpornik za brzo razbuđivanje Er1. Tiristorski mostovi F1 i F3 i rastavljači Q1 i Q3 pripadaju prvom kanalu pobude, dok tiristorski most F2 i F4 i rastavljači Q2 i Q4 pripadaju drugom kanalu. Pobudni transformator, početna pobuda, brzo razbuđivanje i prenaponska zaštita su zajednički za oba kanala. Tiristorski mostovi pretvaraju trofazni naizmenični napon u jednosmerni napon, čija se vrednost može regulisati uglom paljenja tiristora. Regulator upravlja tiristorskim mostom tako što formira šest impulsa za paljenje tiristora sa određenim uglom paljenja, koji se dobija kao krajnji rezultat svih regulacionih funkcija realizovanih u okviru regulatora pobude. Osnovna regulaciona funkcija je automatska regulacija statorskog napona generatora. Promenama ugla paljenja tiristora menja se napon na izlazu iz tiristorskog mosta, odnosno pobudni napon generatora, a od koga zavisi statorski napon.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Dušan Joksimović, Slobodan Josifović
Prikačeni dokument:
IICentar2008 2.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:50:08 AM
UREĐAJ ZA AUTOMATSKI UKLOP REZERVNOG NAPAJANJA SABIRNICA 6 KV (AUR) ZA TEKO B2
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Godina:2008
Urađeno za: TE "Kostolac" B2
Rukovodilac: dr Žarko Janda,dipl. ing.
Saradnici: Tomislav Gajić, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Blok šema AUR-a
Blok šema AUR-a

entresto

entresto open" target="_blank">http://recursosred.es?pageupq=entresto-farmacia">open
Za bezbedan rad elektrane potrebno je obezbediti besprekidno napajanje 6kV sabirnica (motornih sabirnica, u anglosaksonskoj literaturi). Prilikom gubitka napona na glavnom vodu (iz sopstvene potrošnje) iz bilo kog razloga, potrebno je obezbediti sinhrono prebacivanje napajanja na rezervni vod (napajanje sa kućnog transformatora, odnosno sa opšte grupe). Zbog postojanja zaostalog magnetnog polja u samom asinhronom motoru, prilikom isključenja napajanja na statoru asinhronog motora i dalje postoji naizmenični napon. Kružna učestanost napona na statoru asinhronog motora jednaka je mehaničkoj kružnoj učestanosti vratila motora a amplituda napona opada približno po eksponencijalnom zakonu. U kratkom vremenskom intervalu može se smatrati da je moment koji deluje na vratilo motora konstantan pa vratilo usporava sa konstantnim ubrzanjem, a samim tim se frekvencija napona na statoru linearno menja sa vremenom. Pri tome je rezervni vod neopterećen i kružna učestanost njegovog napona je konstantna i jednaka kružnoj učestanosti mrežnog napona. Usled ove razlike učestanosti dolazi do fazne razlike između mrežnog napona i napona na sabirnicama motora. Ako bi priključili mrežni napon na sabirnice motora, u trenutku kada je fazni ugao između napona na sabirnicama motora i mrežnog napona veliki (npr. blizak 180) došlo bi do velikog strujnog udara. Pik struje bi bio između 18 i 20 puta veći od nominalne struje motora. Da bi se obezbedilo korektno priključenje rezervnog napajanja, napon na sabirnicama motora i mrežni napon moraju biti sinhronizovani, odnosno moraju imati bliske faze u trenutku priključenja. Na osnovu merenja napona motornih sabirnica, glavnog i pomoćnog voda, kao i informacija sa pomoćnih kontakata visokonaponskih prekidača AUR izdaje komande uključenja i isključenja 6kV prekidačima.
Saradnici Instituta:  Žarko Janda, Tomislav Gajić, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2008 8.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:47:20 AM
MIKROPROCESORSKI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Godina:2008
Urađeno za: TE "Kostolac B"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.; mr Blagota Jovanović, dipl. ing.ž
Izgled panela za sinhronizaciju u komandnoj sali
Izgled panela za sinhronizaciju u komandnoj sali

gabapentin during pregnancy

gabapentin" target="_blank">http://www.saveapanda.com/blog/page/gabapentin-pregnancy-registry.aspx">gabapentin pregnancy
Automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje agregata na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. Uređaj je opremljen programabilnim logičkim kontrolerom (PLC) čiji je zadatak da komunicira sa spoljašnjim okruženjem- prima naloge za start i stop, proverava stanja prekidača i druge opreme koja je bitna za proces sinhronizacije i određuje da li su svi uslovi za sigurnu sinhronizaciju ispunjeni. Po dobijanju naloga za start, uključuju se sinhronizacione jedinice čiji je zadatak da vode proces sinhronizacije do trenutka uključenja prekidača. U konkretnom slučaju, u uređaju za sinhronizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrednosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Blagota Jovanović, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
IICentar2008 6.pdf  
12

VESTI