Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/27/2013 4:24:41 PM
Proračun subtranzijentnih i tranzijentnih struja kratkih spojeva na delu šina između prigušnice i prekidača 15.75 kV transformatora sopstvene potrošnje u "Đerdap 1"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Zaštita  
Godina:2012
Urađeno za: "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing.
Saradnici: Branka Kostić, dipl. ing.

norethindrone

norethindrone iammatt.co.uk" target="_blank">http://iammatt.co.uk?pagehxe=generic-norethindrone">iammatt.co.uk

mixing xanax and weed

mixing xanax and weed extrageek.com" target="_blank">http://www.extrageek.com/coupons/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">extrageek.com
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/3/2013 6:52:56 AM
Sistem pobude hidroagregata sa vodom hlađenim tiristorskim mostovima u HE "Đerdap 2"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Sistemi regulacije pobude  pobudni sistem  
Godina:2012
Urađeno za: PD „Đerdap“, Kladovo, HE „Đerdap II“, Negotin
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing.
Saradnici: dr Đorđe Stojićdipl. ing; Nemanja Milojčić dipl. ing.; Dušan Joksimović dipl. ing.; Slavko Veinović dipl. ing; Milan Milinković dipl. ing.;dr Dušan Arnautović dipl. ing.;

acquistare cialis con paypal

cialis" target="_blank">http://blog.toolroom.at/page/Cialis-Generico-In-Farmacia-Senza-Ricetta">cialis generico
U HE "Đerdap 2" su od izgradnje elektrane u pogonu bili statički sistemi pobuda sa analognim regulatorima na svih deset hidroagregata i to tri različita tipa od tri proizvođača: "Elektrosila", Rusija. "Rade Končar", SFRJ i "IPA", Rumunija. Zbog dugog vremena u pogonu, zastarelosti opreme, nepouzdanosti u radu i teškoća u nabavljanju rezervnih delova sistemi pobude su se našli blizu kraja svog životnog veka. Stoga je Investitor (PD "Đerdap" - HE "Đerdap 2") odlučio da izvrši njihovu zamenu novim savremenim statičkim sistemima pobuda. Posao je dodeljen Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" kao jedinom renomiranom proizvođaču pobudnih sistema u Republici Srbiji sa dugogodišnjim iskustvom i referencama vezanim za izradu sistema pobuda. U 2012. godini su razvijeni, isprojektovani, izrađeni i pusteni u rad sistemi pobuda četiri agregata A4, A6, A3 i A5, dok se ostali sistemi planiraju za izradu i puštanje u rad tokom 2013. i 2014. godine. Osnovni tehnički zahtevi za nove sisteme pobuda su bili sledeći: • statički sistem pobude sa dva regulatora i dva tiristorska mosta • obezbeđenje rada generatora u svim pogonskim režimima predviđenim posebnim zahtevima koji se odnose na sinhroni generator • prinudno vodeno hlađenje energetskog dela sistema pobude (tiristorskih mostova) • potpuna rezerva kako u regulacionom delu (REGULATOR 1 - REGULATOR 2) tako i energetskom delu sistema pobude (TIRISTORSKI MOST 1 -TIRISTORSKI MOST2) • mogućnost uklapanja u nadređeni digitalni sistem upravljanja agregatom • unifikacija opreme svih deset sistema pobuda Razvijeni sistem vodenog hlađenja tiristorskih mostova se pokazao kao veoma efikasan i pouzdan. Pušteni u rad sistemi pobuda sinhronih generatora obezbeđuju siguran rad proizvodnih agregata u narednom periodu.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Prikačeni dokument:
Sistem pobude HE Djerdap 2.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 3:34:08 PM
Proračun stubtranzijentnih i tranzijentnih struja kratkih spojeva na sabirnicama 6.3 i 0.4 kV sopstvene potrošnje u HE "Đerdap 1"
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2011
Urađeno za: "HE Đerdap" d.o.o. Kladovo
Rukovodilac: Dragan Dabić, dipl. ing, Branka Kostić, dipl. ing.

abortion pill

free abortion pill http://poisel.cz/coupons/page/the-abortion-pill.aspx" rel="nofollow">click
Saradnici Instituta:  Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/26/2012 2:57:11 PM
Definisanje najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Modelovanje EES i njegovih komponenti  
Godina:2011
Urađeno za: Hidroelektrane Đerdap d.o.o. Kladovo
Rukovodilac: Mr Milan Ivanović
Saradnici: Prof dr Dragan Popović, dipl. ing. Branka Kostić, dipl. ing. Dragan Dabić, dipl. ing.

lexapro side effects after 1 week

lexapro side effects" target="_blank">http://www.etia.cz/page/lexapro-side-effects-in-women">effects

prednisolon kur

prednisolon og alkohol read" target="_blank">http://sharpcoders.org/page/Prednisolon-5-Mg">read
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Milan Ivanović, Dragan Dabić, Branka Kostić
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 8:00:02 AM
MODULARNI INVERTOR SA STATIČKOM PREKLOPKOM
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: HE "Đerdap" 2
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.; Miodrag Stanojević, tehn.
Izgled ormana invertora sa statičkom preklopkom u HE "Đerdap II"
Izgled ormana invertora sa statičkom preklopkom u HE "Đerdap II"

where can i get the abortion pill over the counter

abortion pill over" target="_blank">http://www.fiorentina.info/page/abortion-pill-over-the-counter.aspx">over the counter
Statička preklopka u sistemu za besprekidno napajanje služi za obezbeđenje besprekidnog napajanja važnih potrošača . Raspoloživi izvori napajanja za ove potrošače su invertor i mreža. Invertor je realizovan kao paralelna veza četiri modula koji, u normalnom radnom stanju, dijele struju između sebe. Zbog ograničenja po snazi, invertorski izvor se smatra raspoloživ ako bar tri modula rade paralelno. U normalnom režimu rada,a bez obzira na stanje sinhronizma invertora na mrežu, potrošači se mogu napajati sa strane invertora ili sa strane mreže. U slučaju kvara vodećeg izvora napajanje potrošnje se obezbeđuje sa rezervnog ulaza. Statička preklopka je dvoulazni mikroprocesorski uređaj sastavljen iz tri dela: energetike, mernog sistema i upravljanja. Energetika je izvedena u standardnoj topologiji , korišćenjem antiparalelno vezanih tiristora u svakoj grani. Merno kolo je izvedeno po: ▪ naponima svakog modula invertora, ▪ naponu mreže, ▪ naponu izlaza sistema i ▪ struji potrošača. Naponi se mere na ulazima pomoću mernih transformatora i ta informacija se koristi za nadzor amplitude i frekvencije napona svakog modula invertora i mreže i za generisanje signala za kontrolu tiristora. Naponi se mere na izlazu takođe pomoću mernih transformatora i ta informacija se koristi za nadzor amplitude i frekvencije napona na izlazu sistema za besprekidno napajanje.U slučaju nestanka izlaznog napona, a pri raspoloživom invertoru, statička preklopka zaključuje da je došlo do greške na liniji prema invertorskim tiristorima pa potrošnju prebacuje sa invertora na mrežu. Struja potrošača se meri strujnim transformatorom i posebno izvedenim kolom za preciznu detekciju polariteta struje. Poznavanje trenutka prolaska struje tereta kroz nulu i njenog polariteta je važno za generisanje signala za paljenje tiristora. Tipično se koriste merni strujni transformatori kod kojih greška merenja može biti neprihvatljivo velika pri malim vrednostima struja. Suština realizacije u ovom slučaju je da se sekundarno kolo MST-a drži u kratkom spoju pri malim strujama, čime se postiže neutralizacija (preciznije, značajno smanjenje) struje magnećenja koja je pri malim strujama upravo osnovni izvor velike greške merenja. Upravljanje je izvedeno primenom mikroprocesora uz posebno odabrane i realizovane mere za zaštitu od smetnji. Rezultat toga je sigurniji rad i udobnije rukovanje uređajem generisanja izlaznog napona je u suštini regulator trenutne vrednosti izlaznog napona, što znači da je invertor izuzetno otporan na dinamička opterećenja i nelinearne terete.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Žarko Janda, Rajko Prole, Miodrag Stanojević, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 7.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:58:12 AM
DIGITALNI REGULISANI ISPRAVLJAČI DRI 220-70PT
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  
Godina:2006
Urađeno za: HE "ĐERDAP II"
Rukovodilac: mr Vladimir Vukić, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole,dipl. ing.; Dane Džepčeski, dipl. ing.; Miodrag Stanojević, VKV; Siniša Pantić, tehn.
Izgled ormana ispravljača u HE "Đerdap II"
Izgled ormana ispravljača u HE "Đerdap II"
Za ugradnju u sistem besprekidnog napajanja agregata 9 i 10 Hidroelektrane "Đerdap 2" razvijeno je postrojenje koje čine tri digitalna regulisana tiristorska ispravljača nove generacije. Dva ispravljača u postrojenju predstavljaju vodeće uređaje (DRI 220-70PTM1, DRI 220-70PTM2), namenjene za punjenje dve olovne hermetizovane baterije, dok je treći uređaj namenjen za rad u rezervi i poseduje opciju automatskog uključenja sa programiranom vremenskom zadrškom u slučaju kvara jednog od vodećih ispravljača (DRI 220-70PTS). Prema zahtevu korisnika, program preuzimanja opterećenja je realizovan na sledeći način: ukoliko dođe do kvara na jednom od vodećih ispravljača i ispada uređaja, nakon određenog vremena (od 1 do 10 minuta) uključuje se odgovarajući kontaktor rezervnog ispravljača, koji tada preuzima teret havarisanog ispravljača i puni njegovu bateriju. Kada se vodeći ispravljač vrati u pogon, nakon istog vremena kao kod prvog preuzimanja dolazi do automatskog odvajanja rezervnog ispravljača od baterije i potrošača vodećeg ispravljača. Rezervni ispravljač ostaje uključen, održava referentnu vrednost napona i nastavlja da nadzire stanje vodećih ispravljača. Detekcija kvara vodećeg ispravljača je moguća i u slučajevima kada je na havarisanom ispravljaču došlo do potpunog funkcionalnog otkaza, npr. kvara napajanja ili procesorske jedinice. Rezervni ispravljač poseduje i opciju ručnog uključenja, kada se trajno priključuje na bateriju i potrošače preko kontaktora na izlazu i radi na isti način kao i vodeći ispravljač. Na ovaj način se podiže pouzdanost sistema i sprečava nekontrolisano pražnjenje baterije i gubitak sigurnosnog napajanja u elektrani u slučaju kvara jednog ispravljača. Modularna upravljačka elektronika namenjena je za upravljanje trofaznim tiristorskim mostom. Sistem je zasnovan na programabilnom logičkom kontroleru "Omron" CJ1G - CPU 43H. Prednost realizacije digitalnog sistema upravljanja zasnovanog na PLC-u je modularnost elektronike i jednostavno povećanje broja ulaznih i izlaznih signala, kao i veliki broj podržanih protokola komunikacije. Za komunikaciju sa PC računarom i periferijama koristi se serijska veza RS 232 standarda. Pomoću procesorske jedinice je programski realizovan veliki broj funkcija ispravljača. Pored logike automatskog preuzimanja opterećenja, implementirane na rezervnom ispravljaču, svi ispravljači imaju opcije automatske provere prisustva baterije, automatskog trostrukog restarta u slučaju kvara, mekog starta, kontrole prisustva mrežnog napona, detekcije visokog i niskog napona baterije, detekcije otkaza tiristora i ispada izlaznih filterskih kondenzatora. Signalizacije kvara i ispada uređaja realizovane su preko beznaponskih kontakata, zvučne i svetlosne signalizacije. Svi uređaji se mogu prebaciti u servisni režim rada. Režim punjenja baterije (dopunjavanje, punjenje, forsirano punjenje) se može podesiti ručno, a moguće je i zadavanje automatskog režima punjenja baterije prema IUU karakteristici. Interfejs prema korisniku je 5,7" ekran osetljiv na dodir "Omron" NS5. Korišćenje višenamenskog ekrana daje mogućnost realizacije kompletne merne i upravljačke opreme (voltmetri, ampermetri, prekidači, tasteri, LED signalizacije) preko virtuelnih blokova na ekranu. Mogućnost programiranja velikog broja ekrana (do 4096), postojanje fleš memorije za arhiviranje alarma i događaja (do 2048) i portova za serijsku komunikaciju omogućavaju uvođenje velikog broja opcija za podršku korisniku. Ploča analogne elektronike sadrži funkcionalne blokove za merenje i filtriranje struje i napona, formiranje sinhronizacionih ivica, generisanje upaljačkih impulsa za tiristore, sklopove za detekciju nesimetrije tiristorskog mosta (otkaz tiristora ili gubitak upaljačkog impulsa na mostu), velikog ripla izlaznog napona i zbirnog signala kvara mrežnog napajanja. Zemljospojno rele je na ploču analogne elektronike integrisano kao posebna jedinica, galvanski odvojena od ostalih sklopova upravljačke elektronike. Napajanje ploče analogne elektronike, PLC-a, ekrana i relea izvedeno je preko DC-DC pretvarača 220V-24V, napajanog dvostrano, mrežnim naponom 220V, 50 Hz i naponom baterije 220V DC.
Saradnici Instituta:  Rajko Prole, Miodrag Stanojević, Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
2centar2006 5.pdf  
12

VESTI