Skip Navigation Links
Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:42:37 AM
TROFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Vladan Jerinić, dipl. ing.; Radovan Đorđević, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.
Izgled mosta invertora za TE "Nikola Tesla A4"
Izgled mosta invertora za TE "Nikola Tesla A4"
Trofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u termoelektrani "Nikola Tesla A" na bloku A4. Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Invertor je izveden kao standardni PWM trofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa frekvencijom modulacije od 2kHz. Mozak invertora je baziran na 16-bitnom mikrokontroleru INTEL 80C196KC čiji je glavni zadatak da nadzire napon i struju potrošača i da na osnovu tih informacija generiše impulse za paljenje IGBT prekidača. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). S obzirom da se relativno veliki nivo snage procesira na relativno velikoj prekidačkoj frekvenciji, povećan je nivo šuma, usled čega su svi merni sistemi posebno ojačani protiv elektromagnetnih smetnji. Svi analogni merni senzori su izvedeni kao merni pretvarači na strujni signal 4-20mA i montirani su pored mernog mesta. Strujni signal ulazi u elektroniku gde se diferencijalno pojačava i filtrira tako da se odstranjuje uticaj šuma. Binarni signali (stanje bimetala, ulaznih osigurača, tastera...) su posebno obrađeni tako da je uklonjena mogućnost da šum ili slučajno delovanje operatera dovede do neželjenog dejstva. Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebni mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nem mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Radovan Đorđević, Žarko Janda, Vladan Jerinić, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 6.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:41:03 AM
GRUPNI REGULATOR AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE U TE ”NIKOLA TESLA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A
Rukovodilac: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.
Saradnici: dr Žarko Janda, dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.; Jelena Pavlović, dipl. ing.; Predrag Ninković, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"

symbicort inhaler uk

symbicort inhaler" target="_blank">http://www.gailey.org.uk/coupons/page/symbicort-inhaler-generic.aspx">inhaler dosage

where to buy abortion pill in usa

name of abortion pill in u blog.analysisuk.com" target="_blank">http://blog.analysisuk.com/rxcoupon/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">blog.analysisuk.com

buy venlafaxine without prescription

venlafaxine to" target="_blank">http://www.chrisgomez.com/page/Buy-Venlafaxine-75-Mg">to buy
U uslovima deregulacije tržišta električne energije, nezavisni operater sistema zahteva od proizvođača električne energije nove strožije uslove njene isporuke. To se ogleda, pre svega, u zahtevanom kvalitetu električne energije jer samo kao takva ima odgovarajuću cenu na tržištu. U tom smislu nezavisni operater sistema insistira na održavanju zahtevanih vrednosti napona i frekvencije na izlazu iz elektrane. Sa druge strane u skladu sa deregulacijom tržišta električne energije proizvođači postavljaju pitanje i pravilne valorizacije proizvedene reaktivne energije. Ne postoji na svetskom tržištu uspostavljen jedinstven oblik trgovanja reaktivnom energijom. U različitim sistemima to se plaća kao: sistemska usluga, MVAr isporučeni izvan opsega propisanih faktora snage, kroz posebne ugovore potpisane između proizvođača i nezavisnog operatera sistema za uslugu održavanja napona. S obzirom da GRASP upravlja naponsko-reaktivnim režimom elektrane, ovakav uređaj ima potencijal, u novim tržišnim uslovima, da postane tražen proizvod, posebno imajući u vidu činjenicu da se takav uređaj ne nalazi u serijskoj proizvodnji na svetskom tržištu. Grupni regulator pobude i aktivne snage (GRASP) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim i aktivnim režimom elektrane i raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim i uključenim u grupni rad. GRASP se sastoji iz dve nezavisne celine: grupnog regulatora aktivne snage (GRAS) i grupnog regulatora reaktivne snage (GRRS). Termoelektranu „Nikola Tesla A“, kao elektranu sa 4+2 agregata, grupni regulator aktivne snage (GRAS) objedinjuje u celinu u pogledu upravljanja ukupnom aktivnom snagom elektrane. S obzirom na postojanje dva sabirnička naponska nivoa grupni regulator pobude (GRP) će biti realizovan sa dva grupna regulatora pobude, po jedan za svaki naponski nivo. Prema tome, u pogledu upravljanja naponsko-reaktivnim režimom, elektranu posmatramo kao dve celine: prva celina obuhvata 4 generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 220kV, dok druga celina obuhvata dva generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 400kV. Funkcija grupne regulacije reaktivne i aktivne snage ostvaruje se delovanjem na regulatore pobude i turbinske regulatore u primarnim krugovima upravljanja svakog od 6 agregata elektrane. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju aktivne i reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 18.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:38:43 AM
REKONSTRUKCIJA TIRISTORSKIH ISPRAVLJAČA
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla B"
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl.ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Vladan Stanisavljević, tehn.; Miodrag Stanojević, tehn.; Svetomir Skaramuca Bakal, tehn.; Ljubiša Lalatović, tehn.; Dragoljub Antić, VKV
Izgled ormana ispravljača u TE "Nikola Tesla B"
Izgled ormana ispravljača u TE "Nikola Tesla B"

viagra and weed

viagra" target="_blank">http://www.umuttuzkaya.com/coupons/page/viagra-weed-and-alcohol.aspx">viagra and weed
U sistemu besprekidnog napajanja Bloka 2 i u postrojenju Opšte grupe termoelektrane „Nikola Tesla B” izvršena je rekonstrukcija šest ispravljača „Energoinvest” tipa „TPA”. Osnovu rekonstrukcije šest ispravljača sa trofaznim poluupravljivim tiristorskim mostovima predstavlja ugradnja digitalnih regulatora tipa „DRI 05”, proizvedenih u Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla”. Regulator „DRI 05” se nalazi u aluminijumskoj kutiji i sastavljen je od kartice analogne elektronike "DIGISP 05", procesorske kartice "uP3" i kartice napajanja "DP TENT B". Pored upravljačke elektronike, na starim ispravljačima su zamenjeni i svi prekidači, relei, kontaktori, svetlosna signalizacija i signalni provodnici. Zadržani su stari ormari i komponente energetskog kola ispravljača. U sistemu sigurnosnog napajanja Bloka 2 rekonstruisani su ispravljači 48V, 400A; 24V, 250A (dva uređaja) i 24V, 600 A (dva uređaja). U postrojenju Opšte grupe rekonstruisan je jedan ispravljač 220V, 400A. Ugradnjom šest novih upravljačkih elektronika završena je rekonstrukcija ispravljača u termoelektrani „Nikola Tesla B” započeta 2005. godine. Sada svih 14 ispravljača u elektrani radi sa digitalnim regulatorima Instituta „Nikola Tesla” tipa „DRI 05”.
Saradnici Instituta:  Svetomir Skaramuca-Bakal, Rajko Prole, Dragoljub Antić, Siniša Pantić, Vladan Stanisavljević, Vladimir Vukić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 14.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:37:33 AM
RAZVOJ, IZRADA I PUŠTANJE U RAD AUTOMATSKG REGULATORA POBUDE ZA REZERVNU POBUDU GENERATORA A2 U TE ”NIKOLA TESLA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla A"
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.; Mladen Ostojić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; Vujica Stanisavljević, dipl. tehn.; Svetlana Skaramuca-Bakal, dipl.tehn.
Izgled ekrana za promenu parametara rezervne elektromašinske pobude u TE "Nikola Tesla A2"
Izgled ekrana za promenu parametara rezervne elektromašinske pobude u TE "Nikola Tesla A2"

amlodipin sandoz 5 mg

amlodipin 5 mg" target="_blank">http://blog.linkhusen.dk/page/Amlodipin-Teva">mg
Na bloku A2 u TE “Nikola Tesla A” je izvršena rekonstrukciju rezervnog sistema pobude zamenom starog magnetnog regulatora pobude tipa RVA-62 novim elektronskim tipa RP-2009 kao što je urađeno na bloku A1. Blok dijagram sistema regulacije pobude je prikazan na slici 1. Sistem pobude čine regulator pobude i pobudnik. Pobudnik predstavlja jednosmerni generator (budilica) za elektromašinsku pobudu. On ima ulogu izvršnog organa u sistemu regulacije. Regulator pobude definiše zakon upravljanja i prosleđuje signal upravljanja prema izvršnom organu tj. pobudniku. Regulisana veličina je napon na izvodima generatora. Otpornik za ručno upravljanje obezbeđuje osnovnu pobudu budilice u iznosu od 80% napona generatora u praznom hodu, a može da posluži i kao rezervna pobuda u slučaju kvara na regulatoru RP-2009. Struja pobude budilice obezbeđena je preko ispravljačkog elementa iz razvoda sopstvene potrošnje 400V/50Hz Regulator pobude RP-2009 izrađen je u celosti kao redundatni sistem sa dva nezavisna regulaciona kruga sa pripadajućim energetskim stepenima. RP-2008 čine dva regulatora pobude: • Regulator pobude (ARP), izrađen u analognoj tehnici i • Regulator pobude (PLCREG) izrađen u PLC tehnologiji. Regulatori su međusobno nezavisni i potpuno ravnopravni. Svaki regulator pobude ima realizovana zasebna merenja i zasebni energetski izlazni stepen izveden kao BUCK izlazni stepen. U normalnom radu aktivna su oba regulatora i izlazni stepen “izabranog” regulatora. “Izabrani” regulator reguliše struju pobude budilice. Rezervni regulator prati “izabrani “ i u slučaju ispada “izabranog” regulatora automatski preuzima funkcije regulacije bez ikakvog udara. Funkcije, karakteristike i zakoni upravljanja dva regulatora su preslikani u meri u kojoj to dozvoljavaju razlike u tehnologijama izrade. Digitalna tehnologija PLC regulatora dozvoljava realizaciju dodatnih funkcija. Izlazni blok i ČOPER predstavljaju izvršni organ ARP i PLC regulatora pobude. Preko njih se, na osnovu signala iz jednog od regulatora, vrši upravljanje strujom pobude budilice i održavanje napona generatora na zadatoj vrednosti. Izlazni stepen ARP-a i PLC regulatora su identični. U normalnom radu oba regulatora, ARP i PLC imaju prisutno napajanje, sva merenja i generišu identične upravljačke signale koje prosleđuju ka pripadajućim izlaznim stepenima. Preklopkom za izbor regulatora vrši se uključenje izlaznog stepena izabranog regulatora u kolo pobude budilice, uključenjem odgovarajućeg kontaktora. Prelaz sa izabranog regulatora na rezervni dešava se pri odradi zaštita aktivnog regulatora ili dejstvom rukovaoca bloka. Pri prelazu zaštite deluju na isključenje odnosno uključenje odgovarajućih kontaktora. Obzirom da je obezbeđeno da oba regulatora uvek generišu identične upravljačke signale prelaz sa izabranog regulatora na rezervni je bez promena reaktivne snage pri radu generatora na mreži.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Jasna Dragosavac, Vujica Stanisavljević, Svetlana Skaramuca-Bakal, Slobodan Josifović, Mladen Ostojić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 8.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:34:25 AM
IZRADA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD SISTEMA ZA NAPAJANJE, REGULACIJE NAPONA I UPRAVLJANJE OTRESAČIMA I GREJAČIMA NA ELEKTROSTATIČKOM FILTERU BLOKA A5 U TE “KOLUBARA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Kolubara" A5
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Mladen Ostojić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing. (ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"

timoptic

timoptic" target="_blank">http://eugenevugts.nl?pageaqm=timolol-apotheek">timoptic
Elektofilteri su uređaji koji služe za prečišćavanje industrijskih otpadnih gasova izdvajanjem sitne prašine i kapljica raspršenih u gasu. Tipični pogoni u kojima se primenjuju elektrofilteri su termoelektrane, toplane na ugalj, industrija cementa, metalurgija itd. Sadašnji propisi definišu da je dozvoljeni stepen pepela u vazduhu 50 mg/m3 što je znatno manje nego što je realna situacija. Zbog toga se vrše rekonstrukcije elektrofiltera povećanjem njihove zapremine i unapređenjem napajanja i načina regulacije napona. U sklopu projekta za rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja u TE “Kolubara A” na bloku A5 urađena je zamena upravljačkih ormana koji služe za napajanje i regulaciju napona visokonaponskih ispravljača svake sekcije. Pored toga, u ovim ormanima se u zajedničkom regulatoru nalazi i regulacija temperature izolatora i levkova i upravljanje motorima otresača. Regulatori su urađeni kao jedinstveni uređaji koji objedinjuju regulaciju napona elektrofiltra, regulaciju temperature izolatora i upravljanje otresačima. Na njima se, takođe, nalazi signalizacija uklopnog stanja prateće opreme, signalizacija naloga za uključenje opreme koji potiču od regulatora i signalizacija prorade zaštita. Svaka regulaciona jedinica je u stanju da reguliše napon u sekciji na koju je povezana, da upravlja otresačima koji se nalaze u toj sekciji, da reguliše temperaturu levkova koji su vezani za tu sekciju i da upravlja svim grejačima rotacionih i potpornih izolatora na celoj polovini elektrofiltra u kojoj se nalazi posmatrana sekcija. Na taj način omogućen je nezavisan rad ostalih sekcija u elektrofilteru pri ispadu neke od sekcija. Pomoćni uređaji koji su vezani za tu sekciju, kao što su otresači elektroda u sekciji i grejači levkova će se, takođe, u tom slučaju isključiti. Međutim, grejači potpornih i rotacionih izolatora će ostati uključeni jer ih kontrolišu ostale sekcije. Na taj način je kod ovih uređaja obezbeđena višestruka topla rezerva u njihovom upravljanju. U ovom konkretnom slučaju ona iznosi tri puta. Tako velika rezerva u suštini nije potrebna, ali je neophodno ostvariti za koncepciju uređaja sa objedinjenim upravljanjem koja je primenjenu u izradi ovih uređaja. Regulaciju napona elektrofiltra je moguće ostvariti pomoću tri modusa rada, i to: direktno upravljanje uglom vođenja tiristora (test režim), kontinualno upravljanje i intermitentno upravljanje. Pri kontinualnom režimu rada, regulator održava zadatu naizmeničnu struju na primarnoj strani ispravljačkog transformatora do pojave proboja ili prorade limitera jednosmernog napona ili struje. U intermitentnom režimu rada se u pravilnim vremenskim intervalima sa kontinualnom regulacijom napona elektrofiltra ubacuju znatno kraći vremenski intervali u kojima je prekinuto vođenje tiristora. Na taj način moguće je prvenstveno izbeći pojavu povratne korone i učestalih kratkih spojeva kod visokootpornog pepela i smanjiti potrošnju električene energije. Posledica svega toga je povećana efikasnost čišćenja dimnog gasa i povećana energetska efikasnost elektrofiltra.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 9.pdf  
Organizacijona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:31:16 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POUDE GENERATORA A5 U TE "KOLUBARA A"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:regulator pobude  Sistemi regulacije pobude  
Godina:2009
Urađeno za: TE "Kolubara"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing; dr Đorđe Stojić, dipl. ing.
Saradnici: Zoran Ćirić, dipl.ing.; dr Đorđe Stojić, dipl.ing.; Dušan Joksimović, dipl.ing.; Nemanja Milojčić, dipl.ing.; Milan Milinković, dipl.ing.; Vujica Stanisavljević, tehn.; Vladan Stanisavljević, tehn.
Izgled ormana pobude u TE "Kolubara A5"
Izgled ormana pobude u TE "Kolubara A5"

zovirax

zovirax paulownia-predaj.sk" target="_blank">http://paulownia-predaj.sk?pageoxa=zovirax-cena">paulownia-predaj.sk
Sistem pobude bloka 5 u TE "Kolubara A" predstavlja regulisani izvor napajanja pobudnog namotaja sinhronog turbogeneratora. Sistem pobude je nezavisnog tipa i sastoji se iz upravljačkog i energetskog dela. U okviru upravljačkog dela pobudnog sistema realizovane su regulacione funkcije, merenja, zaštite, upravljanje, nadzor i komunikacija sa drugim sistemima i uređajima u elektrani. Glavni elementi upravljačkog dela su: dva regulatora, dva uređaja za paljenje tiristora i zaštite tiristorskih mostova i akvizicija. Svaki pobudni kanal ima svoj regulator i uređaj za paljenje tiristora i zaštitu tiristorskih mostova. Takođe, upravljački deo sistema pobude sadrži i pomoćne elemente za napajanje, merenja i signalizaciju. Glavni elementi energetskog dela sistema pobude su: pomoćna budilica PB, pobuda pomoćne budilice sa trofaznim diodnim mostom U1, početna pobuda pomoćne budilice sa monofaznim diodnim mostom U2, kontaktor c2, rastavljač Q1, prekidači Q2 i Q3, zaštitni automat F1, tiristorski mostovi TM1 i TM2, kontaktor c1, otpornik R1, promenljivi otpornik R2, glavna budilica GB i prekidač za demagnetizaciju Qd. Prilikom rekonstrukcije zamenjeni su: upravljački deo sistema pobude, rastavljač Q1, prekidači Q2 i Q3, zaštitni automat F1, kontaktor c1 i tiristorski mostovi TM1 i TM2. Zadržani su pomoćna budilica PB, pobuda pomoćne budilice sa trofaznim diodnim mostom U1, početna pobuda pomoćne budilice sa monofaznim diodnim mostom U2, otpornik R1, promenljivi otpornik R2, glavna budilica GB i prekidač za demagnetizaciju Qd. Pobudni namotaj generatora se napaja sa statora glavne budilice. Glavna budilica je jednosmerni generator sa nezavisnim i paralelnim pobudnim namotajem i nalazi se na osovini generatora. Nezavisni pobudni namotaj se može napojiti iz tiristorskog sistema ili iz jednosmernog razvoda 24Vdc. Napajanje iz tiristorskog sistema predstavlja glavno napajanje, jer je samo tada moguća automatska regulacija napona statora generatora. Napajanje iz jednosmernog razvoda 24Vdc predstavlja rezervno napajanje i u tom slučaju je moguća samo ručna regulacija pobude preko promenljivog otpornika R2, koji je vezan na red sa paralelnim pobudnim namotajem. Na rezervno napajanje se prelazi samo u slučaju kvara tiristorskog sistema. Pri radu sa tiristorskim sistemom paralelni pobudni namotaj glavne budilice je razvezan, a nezavisni pobudni namotaj se može napojiti iz pomoćne budilice ili naizmeničnog razvoda elektrane 3x400V preko jednog od dva paralelno vezana tiristorska mosta. Pomoćna budilica predstavlja trofazni sinhroni generator sa samopobudom i nalazi se na osovini generatora. Pobudni namotaj pomoćne budilice se napaja sa njenog statora preko pobudnog sklopa sa trofaznim diodnim mostom. Pre pobuđivanja nije prisutan napon na ulazu u tiristorske mostove i iz tog razloga se za početno pobuđivanje koristi sklop za početnu pobudu. Sklop za početnu pobudu sa monofaznim diodnim mostom se napaja iz naizmeničnog razvoda elektrane sa 220Vac. Na napajanje tiristorskih mostova iz naizmeničnog razvoda elektrane 3x400V se prelazi u slučaju kvara pomoćne budilice. Tiristorski sistem sadrži dva nezavisna identična kanala, pri čemu je uvek u radu samo jedan pobudni kanal i on zadovoljava sve predviđene režime rada generatora. Svaki kanal se sastoji iz upravljačkog dela sa digitalnim regulatorom pobude i energetskog dela sa tiristorskim mostom. U slučaju kvara na aktivnom kanalu pobude automatski se prelazi na drugi kanal bez ispada agregata. Na taj način je postignuta potpuna rezerva i značajno povećava pouzdanost sistema pobude. Tiristorski mostovi pretvaraju trofazni naizmenični napon u jednosmerni napon, čija se vrednost može regulisati uglom paljenja tiristora. Regulator upravlja tiristorskim mostom tako što formira šest impulsa za paljenje tiristora sa određenim uglom paljenja, koji se dobija kao krajnji rezultat svih regulacionih funkcija realizovanih u okviru regulatora pobude. Osnovna regulaciona funkcija je automatska regulacija statorskog napona generatora. Promenama ugla paljenja tiristora menja se napon na izlazu iz tiristorskog mosta, odnosno pobudni napon glavne budilice, a od koga zavise pobudni i statorski napon generatora.
Saradnici Instituta:  Vujica Stanisavljević, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
IICentar2009 6.pdf  
1234

VESTI