Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Namenski uređaji

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
8/22/2011 1:44:58 PM
Automatizacija malih hidroelektrana
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011
Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" poseduje bogato iskustvo na poslovima ispitivanja, razvoja, ugradnje, puštanja u rad i održavanja opreme ne hidroelektranama. Kao rezultat toga razvijen je jedinstveni upravljačko - regulacioni uređaj (JURU) za male hidroelektrane.
Prikačeni dokument:
Brosura za male hidroelektrane.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:46:34 AM
MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAN TRANZISTORSKI INVERTOR MI 220/220-3500
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: HE "Đerdap" 2
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković,dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.; Svetomir Skaramuca-Bakal,tehn.
Izgled invertora za HE "Đerdap II"
Izgled invertora za HE "Đerdap II"
Invertor je namenjen napajanju potrošača naizmenične struje 220V,50Hz u okviru sistema besprekidnog napajanja. Više ovakvih uređaja u sistemu napaja paralelno potrošače, preko ststičke preklopke, sa mrežnim naponom kao rezervom. U konkretnom uređaju čeriri invertora rade u paraleli. Invertor je realizovan kao tranzistorski (prekidači su IGB tranzistori). Upravljačka elektronika zasnovana je na mikroprocesorima koji generišu referentnu sinusoidu,vrše njenu sinhronizaciju sa signalom iz statičke preklopke i vrše kompletan nadzor nad radom invertora. Analogni deo elektronike sadrži regulatore strujne i naponske petlje koji obezbeđuju veoma brz dinamički odziv (reda 2msec). Staičku korekcija napona se vrši promenom referentne sinusoide u mikroprocesoru. Frekvenca modulacije je oko 11KHz. Konstrukcija invertora je kompaktna i izvedena tako da se kao modul smešta u orman sistema besprekidnog napajanja.
Saradnici Instituta:  Svetomir Skaramuca-Bakal, Blagota Jovanović, Rajko Prole, Predrag Ninković
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:45:50 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U GLAVNOJ TRAFOSTANICI 2 "LAFARGE BFC"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2006
Urađeno za: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.
Saradnici: Dane Džepčeski, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.; Ljubiša Lalatović, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa
Nakon rekonstrukcije jednosmernog razvoda u Glavnoj trafostanici 1 Beočinske fabrike cementa (GTS1 BFC) izvršene 2005. godine, na zahtev korisnika je isti posao urađen i u Glavnoj trafostanici 2 (GTS2 BFC). U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda Glavne trafostanice 2 u "Lafarge Beočinskoj fabrici cementa" izvršena je ugradnja ispravljača DRI 220 - 63 (220V, 63A), akumulatorske baterije "Sunlight" AGM SVT 300, DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, razvodnog ormara baterije i klima - uređaja snage 24 kW. Razlike u odnosu na projekat rekonstrukcije jednosmernog razvoda GTS1 BFC su ugradnja DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, namenjenog za napajanje signalnih uređaja, promena broja ćelija baterije, kao i dodavanje opcije promene izlaznog napona ispravljača u opsegu ± 10%. Pretvarač 220-24V, 10A kao izvor ulaznog napona koristi bateriju 220V, a realizovan je kao sistem napajanja sa 100% redundansom. U okviru uređaja su paralelno vezana dva prekidačka napajanja od 10A, tako da pretvarač može da obezbedi nominalnu struju i u slučaju otkaza jednog modula od 10A. Pretvarač je smešten u čeličnom ormariću predviđenom za montažu na zid, sa analognim instrumentima za merenje struje i napona na izlazu uređaja.
Saradnici Instituta:  Darko Jevtić, Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
2centar2006 4.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
6/10/2011 10:44:55 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POBUDE GENERATORA A2 U TE-TO “NOVI SAD”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Digitalni regulatori  
Godina:2006
Urađeno za: P.D. "Panonske elektrane" - TE-TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.
Saradnici: Dušan Joksimović, dipl.ing. Vujica Stanisavljević, dipl.tehn.
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"
Postojeći sistem pobude je rekonstruisan zamenom tiristorskih mostova, ugradnjom novog mikroprocesorskog sistema za generisanje impulsa za paljenje tiristora i kontrolu tiristorskih mostova i novih zaštita tiristorskih mostova, pri čemu je zadržan stari sistem automatske i ručne regulacije napona. Rekonstrukcija je imala za cilj eliminisanje nesimetrija među tiristorskim mostovima u paralelnom radu i povećanje pouzdanosti sistema pobude. Četiri postojeća tiristorska mosta su demontirana i zamenjena sa dva nova tiristorska mosta od kojih je uvek samo jedan u radu. Time je eliminisana nesimetrija, jer više ne postoji paralelan rad tiristorskih mostova. Dva mosta su ugrađena u cilju povećanja pouzdanosti sistema pobude. Takođe, svaki most ima svoj mikroprocesorski sistem za generisanje impulsa i kontrolu i svoje zaštite, tako da imamo dva potpuno nezavisna kanala, čime je postignuta potpuna redundancija. Most koji je u toploj rezervi se uključuje automatski u slučaju kvara na mostu koji je u radu. Prelazak sa mosta na most je moguće izvršiti i ručno pritiskom na odgovarajući taster. Realizovane su sledeće zaštite: termička zaštita, kratkospojna zaštita, zaštita od nesimetrije u samom mostu, zaštita od ispada ventilatora, zaštita od gubitka sinhronizacije, zaštita usled kvarova u sistemu za generisanje impulsa i kontrolu i zaštita od gubitka napajanja elektronike. Takođe, u samom mostu su ugrađeni pored svakog tiristora brzi osigurači sa mikroprekidačima. U slučaju reagovanja neke od ovih zaštita kanala u radu, on se automatski isključuje, a struju pobude preuzima drugi ispravan kanal bez ispada sistema pobude. Takođe, zadržan je i stari sistem za generisanje impulsa za paljenje tiristora, koji predstavlja hladnu rezervu novom sistemu. Pri radu sa starim sistemom za generisanje impulsa tiristorski mostovi rade paralelno.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
2centar2006 1.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:44:15 AM
INTERMITENTNO NAPAJANJE, REGULACIJA I UPRAVLJANJE ELEKTROSTATIČKIH FILTERA NA AGREGATU A1 U TE “NIKOLA TESLA A”, OBRENOVAC
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2006
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A1
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing. (ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"
Da bi se smanjila emisija pepela na zakonski dozvoljen nivo (ispod 50 mg/Nm3) na agregatu A1 u TE “Nikola Tesla A” izvršena je kompletna rekonstrukcija i proširenje filterskog postrojenja. Konzorcijum domaćih firmi, među kojima je bio i Institut “Nikola Tesla” i poljske firme “ELWO” koja je radila u saradnji sa “RAFAKOm” na čelu sa “Energoprojektom” je bio zadužen za demontažu postojeće opreme, projektovanje, nabavku, izradu, montažu, ispitivanja i puštanje u rad nove opreme. Institut “Nikola Tesla” je uradio uređaje za napajanje i automatsko upravljanje pojedinim sekcijama elektrofiltera (slike 1 i 2). U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda razvijen je novi automatski regulator koji je objedinio funkcije regulacije napona, upravljanje motorima za otresanje elektroda i grejačima izolatora. Napravljene su kompletno četiri nova uređaja sa novim regulatorima i sa sledećim izlaznim podacima: 400 V, 530 A. Četiri uređaja (400 V, 260 A) koja su puštena u rad 2005. godine su rekonstruisana u smislu zamene automatskog regulatora i proširenja pripadajuće automatike. Ceo sistem je objedinjen i daljinski se upravlja preko RS485 serijske veze posredstvom MODEBUS protokola iz DCS-a celog agregata proizvodnje Instituta “M. Pupin”. Visokonaponski transformator/ispravljači su proizvodnje “Kraft” i isporučio ih je “Rafako”. Visokonaponsko merenje je realizovano sa posebnim optičkim pretvaračima za svaki kanal kako bi se izbegla eventualna razlika potencijala zbog velikih udaljenosti. U automatskom regulatoru su realizovana tri moguća moda upravljanja: 1-test (direktno komandovanje uglom upravljanja tiristora), 2- kontinualni (klasični način upravljanja sa regulacijom struje do proboja) i 3 – intermitentni (regulacija struje sa definisanim prekidima u vođenju tiristora). Svi regulatori su podešeni i pušteni u rad u intermitentnom režimu. Ovaj režim rada omogućava veću efikasnost čišćenja, veću energetsku efikasnost i veću pouzdanost elektrofilterskog postrojenja. U svakoj sekciji elektrofiltera sa regulacijom struje i napona objedinjeno je i upravljanje motorima taložnih i emisionih elektroda koji pripadaju toj sekciji i grejača svih izolatora. Ciklusi otresanja elektroda se pojedinačno podešavaju. Regulacija temperature grejača izolatora se vrši iz svake sekcije tako da postoji četverostruka rezerva. Pored toga, svaka sekcija vrši monitoring stanja na toj sekciji i merenje ulaznog i izlaznog pritiska i temperature dimnog gasa i efikasnosti čišćenja. Takođe se detektuje i alarmira nivo pepela u levkovima. Svi podaci o stanju procesnih veličina se mogu očitati na svakoj upravljačkoj jedinici i zajednički na ekranu DCS-a u upravljačkoj sobi agregata.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
2centar2006 3.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:43:34 AM
INTERMITENTNO NAPAJANJE I REGULACIJA ELEKTROSTATIČKIH FILTERA NA AGREGATU A5 U TE “KOLUBARA A”, VELIKI CRLJENI
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2006
Urađeno za: TE "Kolubara"
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing.(ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"
Na elektrofilteru generatora A5 u TE “Kolubara A” je usled njegove smanjene efikasnosti bilo potrebno izvršiti rekonstrukciju ili zamenu postojećeg sistema za regulaciju. Smanjena efikasnost rada elektrofiltera se ogledala u čestim ispadima pojedinih sekcija prouzrokovanih kratkim spojevima među elektrodama i nemogućnošću postojećeg sistema za napajanje i upravljanje elektrodnog sistema da održava dovoljno visok napon kako bi se postiglo potrebna efikasnost čišćenja. Postojeći sistem za napajanje visokonaponskog ispravljača elektrofiltera koji je posedovao klasično kontinualno napajanje i regulaciju je zamenjen novim sistemom sa savremenijim načinom upravljanja. Novi sistem napajanja koristi princip intermitentne regulacije koja je primenjena na postojeću koncepciju i realizaciju visokonaponskog transformator/ispravljača. Na ovaj način eliminisani su česti ispadi sekcija elektrofiltra zbog proboja između elektroda što je omogućilo neprekidan rad pojedinih sekcija u toku rada bloka. Samim tim, a i zbog efikasnijeg principa rada nove regulacije, znatno je smanjena emisija pepela u vazduh iz dimnjaka elektrane. Takođe, ostvarena je ušteda energije koja se prema podacima iz literature kreće do 25%. Razvijen je, projektovan i urađen optički sistem za merenje jednosmernog napona i struje elekrofiltera sa otporničkim deliteljem koji se nalazi izvan kotla VN transformatora Na ovom agregatu ugrađene su četiri upravljačka ormana (380 V, 333 A) za napajanje četiri sekcije elektrofiltra svaka snage 125 kVA i 106 kV, 1250 mA.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić
Prikačeni dokument:
2centar2006 2.pdf  
1234567...Poslednja

VESTI

DOGAĐAJI