Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Istraživanja uticaja elektro i magnetnog polja

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 11:14:51 AM
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA INDUSTRIJSKE UČESTANOSTI U UNUTRAŠNJOSTI OBJEKATA U SASTAVU EPS
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2009
Urađeno za: JP EPS
Rukovodilac: Dr Petar Vukelja, dipl.inž.
Saradnici: Radomir M. Naumov, dipl.inž., Dejan Hrvić, dipl.inž., Momčilo Petrović, dipl.inž., Vojin Kostić, dipl.inž., Aleksandar Pavlović, dipl.inž., Jovan Mrvić, dipl.inž., Ninoslav Simić, dipl.inž., Branko Josifović, dipl.teh., Predrag Kudra, dipl.teh.,

zoloft and weed effects

zoloft weed interaction online" target="_blank">http://www.findography.com/coupons/page/zoloft-and-weed-side-effects.aspx">online
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Ninoslav Simić, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija EMF objekti EPS-a.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
7/5/2011 10:52:57 AM
UTICAJI NADZEMNIH VODOVA 110 kV-400 kV NA OKOLINU I MERE ZAŠTITE
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2009
Urađeno za: JP EMS
Rukovodilac: Petar Vukelja
Saradnici: Radomir Naumov; Dejan Hrvić; Momčilo Petrović; Vojin Kostić; Predrag Kudra; Branko Josifović;

buy amoxicillin canada

antibiotic" target="_blank">http://blog.planetcalamari.com/coupons/page/amoxil-without-prescription.aspx">antibiotic without prescription

fluoxetine cap 20mg

fluoxetine cap http://www.travelgofer.com/coupons/page/Buy-Fluoxetine" rel="nofollow">20mg

seroquel xr

seroquel vidal http://www.partickcurlingclub.co.uk/page/seroquel.aspx" rel="nofollow">partickcurlingclub.co.uk
Saradnici Instituta:  Petar Vukelja, Radomir Naumov, Dejan Hrvić, Predrag Kudra, Branko Josifović, Momčilo Petrović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
Studija nadz vodovi.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  INT  
6/13/2011 2:03:30 PM
Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill online usa

abortion pill" target="_blank">http://blog.fetish-kinks.com/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">pill online usa

mixing weed and adderall

mixing viagra and weed crossbordercapital.com" target="_blank">http://www.crossbordercapital.com/blog/page/mixing-adderall-and-weed.aspx">crossbordercapital.com
Pavlović Aleksandar, Grbić Maja, "Merna nesigurnost pri merenju visokofrekventnog elektromagnetnog polja" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 105-119, 2010
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/26/2011 12:07:28 PM
MERE ZA SMANJENJE UTICAJA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

abortion pill side effects

abortion pill" target="_blank">http://www.saveriorusso.com/be/template/page/free-abortion-pill.aspx">pill
Izloženost ljudi nejonizujućim zračenjima (njz) odnosno uticaju elektromagnetskih polja niskih učestanosti čiji su izvori elektroenergetski objekti i mogući štetni efekti na zdravlje predstavljaju veoma aktuelne teme imajući u vidu da je ova oblast tek nedavno zakonski uređena u Srbiji. U ovom radu su opisane neke od mera koje je moguće primeniti za smanjenje uticaja nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu. Cilj rada je ukazivanje na moguća rešenja koja uvažavaju tehničke i ekonomske faktore u slučaju povišenih nivoa električnih i magnetskih polja.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić, Maja Grbić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske objekte  
5/24/2011 1:11:21 PM
ISPITIVANJA MAGNETSKE INDUKCIJE U ZONAMA POVEĆANE OSETLJIVOSTI
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Urađeno za: CIRED 2010

nifedipine nom commercial

nifedipine nom commercial blog.halan.se" target="_blank">http://blog.halan.se/page/Nifedipine-Princeps.aspx">blog.halan.se nifedipine onguent
U radu je dat prikaz rezultata merenja magnetske indukcije niskih učestanosti u prostorijama koje se nalaze u blizini distributivnih transformatorskih stanica 10/0.4 kV i 20/0.4 kV smeštenih u stambenim i drugim zgradama. Dat je i osvrt na međunarodnu regulativu na području zaštite stanovništva od elektromagnetskih polja, kao i na međunarodnu regulativu u skladu sa kojom su izvršena merenja. Tumačenje dobijenih rezultata izvršena su prema domaćem Zakonu o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je usvojen u maju 2009 i prema pripadajućim Pravilnicima koji su usvojeni u decembru 2009. Transformatorske stanice (TS) je potrebno tretirati kao kompleksne izvore nejonizujućih zračenja. Iako se radi o jedinstvenom elektroenergetskom objektu uočava se da je svaka TS složen skup izvora nejonizujućih zračenja među kojima se izdvajaju: - energetski transformatori, - razvodna postrojenja (srednjeg i niskog napona), - nadzemni i kablovski vodovi i sabirnice (srednjeg i niskog napona). Uvreženo je shvatanje da je TS najopasniji izvor nejonizujućih zračenja čiji značaj raste sa naponskim nivoom. Rezultati merenja magnetske indukcije pokazuju da to nije tako. Transformatorske stanice 10/0.4 kV i 20/0.4 kV su najnižih naponskih nivoa ali je nepovoljna okolnost, sa stanovišta uticaja na zone povećane osetljivosti, njihova lokacija. Značajan broj ovih TS je smešten u stambenim, poslovnim i drugim zgradama i to u neposrednoj blizini prostorija koje koristi najšira populacija, pa su rastojanja od izvora magnetskog polja do zona povećane osetljivosti najčešće mala, reda veličine samo nekoliko metara. Osim toga, nivoi magnetskog polja su u korelaciji sa strujama opterećenja koje su kod ovih TS znatne, upravo zbog njihovog niskog naponskog nivoa.
Saradnici Instituta:  Dejan Hrvić, Momčilo Petrović, Aleksandar Pavlović, Vojin Kostić
Prikačeni dokument:
CIRED 2010 EM polje stanovi..pdf  

VESTI

 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM