Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Sistemi za grupnu regulaciju reaktivne snage i napona i grupnu regulaciju aktivne snage i učestanosti

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
2/21/2017 9:16:24 AM
GRUPNI REGULATOR POBUDE I REAKTIVNIH SNAGA BLOKOVA B1 I B2 U TE „NIKOLA TESLA B“
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:20116
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
Rukovodilac: dr Jasna Dragosavac, dipl. ing.
Saradnici: Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Sava Dobričić, Jelena Pavlović, Slobodan Josifović

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone 3mg read" target="_blank">http://coachtonym.com/seo/page/Can-You-Buy-Naltrexone-Over-The-Counter">read

seroquel

seroquel theworks.eu" target="_blank">http://theworks.eu?pageatj=quetiapine-kopen">theworks.eu

pfizer viagra coupons

drug discount coupons" target="_blank">http://www.gerarprieto.com/page/viagra-discount-coupons">coupons
Razvoj grupnog regulatora pobude i reaktivne snage (GRPRS) vezan je za oblast elektroenergetike odnosno regulacije napona i tokova reaktivnih snaga u elektroenergetskom sistemu Srbije. Uređaj GRPRS sa stanovišta regulacije napona i reaktivnih snaga objedinjije sve blokove u elektrani u jedan virtuelni blok sa maksimizovanom veličinom dinamičke reaktivne rezerve uz održavanje radne tačke generatora u okviru bezbedne radne oblasti. Na taj način GRPRS postaje spona između prenosne mreže i samog generatora.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Slobodan Josifović, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
3/27/2013 11:57:40 AM
Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica u TE "Nikola Tesla A"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011
Urađeno za: „Termoelektrane Nikola Tesla“, TE Nikola Tesla - A
Rukovodilac: dr Jasna Dragosavac dipl. ing.
Saradnici: dr Žarko Janda dipl. ing.; Tomislav Gajić dipl. ing.; Jelena Pavlović dipl. ing.; Sava Dobričić dipl. ing.;mr Predrag Ninković dipl. ing.;mr Blagota Jovanović dipl. ing.; Mladen Milošević dipl .ing.;dr Dušan Arnautović dipl. ing.;

viagra prodej cena

viagra cena dr max skydtsgaard.dk" target="_blank">http://skydtsgaard.dk/page/viagra-prodej-inzerce.aspx">skydtsgaard.dk
Grupni regulator reaktivne snage (GRRS) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim režimom elektrane i raspodela reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim i uključenim u grupni rad. S obzirom na postojanje dva sabirnička naponska nivoa grupni regulator reaktivne snage (GRRS) jc realizovan sa dva grupna regulatora reaktivne snage, po jedan za svaki naponski nivo. Prema tome, u pogledu upravljanja naponsko-reaktivnim režimom, elektranu posmatramo kao dve celine: prva celina obuhvata 4 generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 220kV, dok druga celina obuhvata dva generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 400kV. Funkcija grupne regulacije reaktivne snage ostvaruje se delovanjem na regulatore pobude i turbinske regulatore u primarnim krugovima upravljanja svakog od 6 agregata elektrane. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu. Princip rada grupne regulacije sastoji se u jednakoj raspodeli opterećenja. A to u uslovima paralelnog rada agregata različitih nominalnih snaga podrazumeva da se održava jednaka reaktivna rezerva na agregatima. Reaktivna rezerva agregata je jednaka razlici maksimalne dozvoljene reaktivne snage prema pogonskoj karti SM za posmatranu radnu tačku i odate reaktivne snage agregata. U standardnim uslovima rada, to podrazumeva da se na agregatima u grupnoj regulaciji održava procentualno jednaka reaktivna rezerva. Procentualni iznos reaktivne rezerve agregata za datu radnu tačku se računa u odnosu na maksimalno i minimalno dozvoljene reaktivne snage za posmatranu radnu tačku.. U uslovima rada, pri kojima agregat nije u mogućnosti da obezbedi rad sa svojom nominalnom snagom, sistem grupne regulacije će taj agregat opteretiti sa unapred zadatom tehnološki maksimalno dozvoljenom snagom tog agregata.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Dušan Arnautović, Blagota Jovanović, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Mladen Milošević, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
GRRS.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:41:03 AM
GRUPNI REGULATOR AKTIVNE I REAKTIVNE SNAGE U TE ”NIKOLA TESLA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A
Rukovodilac: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.
Saradnici: dr Žarko Janda, dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.; Jelena Pavlović, dipl. ing.; Predrag Ninković, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"
Izgled ormana grupnog regulatora reaktivne snage u TE "Nikola Tesla A"

symbicort inhaler uk

symbicort inhaler" target="_blank">http://www.gailey.org.uk/coupons/page/symbicort-inhaler-generic.aspx">inhaler dosage

where to buy abortion pill in usa

name of abortion pill in u blog.analysisuk.com" target="_blank">http://blog.analysisuk.com/rxcoupon/page/Name-Of-Abortion-Pill-In-U">blog.analysisuk.com

buy venlafaxine without prescription

venlafaxine to" target="_blank">http://www.chrisgomez.com/page/Buy-Venlafaxine-75-Mg">to buy
U uslovima deregulacije tržišta električne energije, nezavisni operater sistema zahteva od proizvođača električne energije nove strožije uslove njene isporuke. To se ogleda, pre svega, u zahtevanom kvalitetu električne energije jer samo kao takva ima odgovarajuću cenu na tržištu. U tom smislu nezavisni operater sistema insistira na održavanju zahtevanih vrednosti napona i frekvencije na izlazu iz elektrane. Sa druge strane u skladu sa deregulacijom tržišta električne energije proizvođači postavljaju pitanje i pravilne valorizacije proizvedene reaktivne energije. Ne postoji na svetskom tržištu uspostavljen jedinstven oblik trgovanja reaktivnom energijom. U različitim sistemima to se plaća kao: sistemska usluga, MVAr isporučeni izvan opsega propisanih faktora snage, kroz posebne ugovore potpisane između proizvođača i nezavisnog operatera sistema za uslugu održavanja napona. S obzirom da GRASP upravlja naponsko-reaktivnim režimom elektrane, ovakav uređaj ima potencijal, u novim tržišnim uslovima, da postane tražen proizvod, posebno imajući u vidu činjenicu da se takav uređaj ne nalazi u serijskoj proizvodnji na svetskom tržištu. Grupni regulator pobude i aktivne snage (GRASP) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim i aktivnim režimom elektrane i raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim i uključenim u grupni rad. GRASP se sastoji iz dve nezavisne celine: grupnog regulatora aktivne snage (GRAS) i grupnog regulatora reaktivne snage (GRRS). Termoelektranu „Nikola Tesla A“, kao elektranu sa 4+2 agregata, grupni regulator aktivne snage (GRAS) objedinjuje u celinu u pogledu upravljanja ukupnom aktivnom snagom elektrane. S obzirom na postojanje dva sabirnička naponska nivoa grupni regulator pobude (GRP) će biti realizovan sa dva grupna regulatora pobude, po jedan za svaki naponski nivo. Prema tome, u pogledu upravljanja naponsko-reaktivnim režimom, elektranu posmatramo kao dve celine: prva celina obuhvata 4 generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 220kV, dok druga celina obuhvata dva generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 400kV. Funkcija grupne regulacije reaktivne i aktivne snage ostvaruje se delovanjem na regulatore pobude i turbinske regulatore u primarnim krugovima upravljanja svakog od 6 agregata elektrane. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju aktivne i reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela aktivnog i reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 18.pdf  

VESTI