Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Sistemi za sinhronizaciju, zaštite, monitoring, sistemi za akviziciju i sistemi za automatski uklop rezervnog napajanja sabirnica (AUR)

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:54:55 AM
DVOKANALNI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR DAS
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO "PANONSKE-TERMOELEKTRANE" D.O.O. NOVI SAD
Godina:2009
Urađeno za: TE TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.; Tomislav Gajić, dipl. ing.
Izgled ormana sinhronizatora u TE TO " Novi Sad"
Izgled ormana sinhronizatora u TE TO " Novi Sad"

buy amoxicillin without insurance

antibiotic without insurance read" target="_blank">http://blog.paulinesjewelrybox.com/template/page/buy-amoxicillin-from-canada.aspx">read antibiotic without insurance

norvasc

norvasc loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=amlodipin-pris">loekkenglas.dk

lexapro pregnancy first trimester

lexapro and pregnancy test go" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/lexapro-pregnancy-test.aspx">go
Dvokanalni automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje jednog od dva agregata iz TE-TO “Novi Sad” na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. Specifičnost ovog uređaja je to što on treba da obavlja sinhronizaciju na dva bloka elektrane. Zbog potrebe za prijemom daljinskih komandi i razmenom infromacija sa jednim upravljačkim sistemom elektrane, realizovan je kao jedan fizički uređaj sa jedinstvenom komunikacionom adresom. Zbog potrebe da komanduje sa dva različita skupa primeane opreme (posebno na bloku 1 i posebno na bloku 2), sa stanovišta izlaznih (komandnih) signala je realizovan kao dva uređaja. Promena strukture upravljanja je izvedena uz pomoć programablinog logičkog kontrolera (PLC) čiji je zadatak da vrši automatsku konfiguraciju sinhronizacione šeme u skladu sa naredbama korisnika. Programabilni logički kontroler komunicira sa spoljašnjim okruženjem- prima naloge za start i stop za svaki od blokova, proverava stanja prekidača i druge opreme koja je bitna za proces sinhronizacije i određuje da li su svi uslovi za sigurnu sinhronizaciju ispunjeni. Po dobijanju naloga za start, uključuju se sinhronizacione jedinice čiji je zadatak da vode proces sinhronizacije do trenutka uključenja prekidača. U slučaju da je došlo do neregularnih radnih uslova, PLC vrši proces dijagnostike i putem serijske RS-485 veze po Modbus RTU protokolu obaveštava DCS o uzroku greške. Uređaj omogućava dva mesta komandovanja: daljinski (sa DCS-a) i lokalno (panel na vratima ormana). U daljinskom režimu moguć je samo automatski rad, dok je u loklanom režimu moguće izabrati automatski, poluautomatski, test i ručni režim. Na lokalnom panelu je ugrađen HMI u obliku ekrana osetljivog na dodir putem kojeg korisnik može da nadzire rad uređaja kao i da zadaje neke parametre sinhronizacije. U uređaju za sinhronizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrednosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Tomislav Gajić, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 10.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:50:08 AM
UREĐAJ ZA AUTOMATSKI UKLOP REZERVNOG NAPAJANJA SABIRNICA 6 KV (AUR) ZA TEKO B2
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Godina:2008
Urađeno za: TE "Kostolac" B2
Rukovodilac: dr Žarko Janda,dipl. ing.
Saradnici: Tomislav Gajić, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Blok šema AUR-a
Blok šema AUR-a

entresto

entresto open" target="_blank">http://recursosred.es?pageupq=entresto-farmacia">open
Za bezbedan rad elektrane potrebno je obezbediti besprekidno napajanje 6kV sabirnica (motornih sabirnica, u anglosaksonskoj literaturi). Prilikom gubitka napona na glavnom vodu (iz sopstvene potrošnje) iz bilo kog razloga, potrebno je obezbediti sinhrono prebacivanje napajanja na rezervni vod (napajanje sa kućnog transformatora, odnosno sa opšte grupe). Zbog postojanja zaostalog magnetnog polja u samom asinhronom motoru, prilikom isključenja napajanja na statoru asinhronog motora i dalje postoji naizmenični napon. Kružna učestanost napona na statoru asinhronog motora jednaka je mehaničkoj kružnoj učestanosti vratila motora a amplituda napona opada približno po eksponencijalnom zakonu. U kratkom vremenskom intervalu može se smatrati da je moment koji deluje na vratilo motora konstantan pa vratilo usporava sa konstantnim ubrzanjem, a samim tim se frekvencija napona na statoru linearno menja sa vremenom. Pri tome je rezervni vod neopterećen i kružna učestanost njegovog napona je konstantna i jednaka kružnoj učestanosti mrežnog napona. Usled ove razlike učestanosti dolazi do fazne razlike između mrežnog napona i napona na sabirnicama motora. Ako bi priključili mrežni napon na sabirnice motora, u trenutku kada je fazni ugao između napona na sabirnicama motora i mrežnog napona veliki (npr. blizak 180) došlo bi do velikog strujnog udara. Pik struje bi bio između 18 i 20 puta veći od nominalne struje motora. Da bi se obezbedilo korektno priključenje rezervnog napajanja, napon na sabirnicama motora i mrežni napon moraju biti sinhronizovani, odnosno moraju imati bliske faze u trenutku priključenja. Na osnovu merenja napona motornih sabirnica, glavnog i pomoćnog voda, kao i informacija sa pomoćnih kontakata visokonaponskih prekidača AUR izdaje komande uključenja i isključenja 6kV prekidačima.
Saradnici Instituta:  Žarko Janda, Tomislav Gajić, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2008 8.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:49:34 AM
UREĐAJ ZA AUTOMATSKI UKLOP REZERVNOG NAPAJANJA SABIRNICA 6 KV AUR ZA TENT A3
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A3
Rukovodilac: dr Žarko Janda,dipl. ing.
Saradnici: Tomislav Gajić, dipl. ing.; Mladen Milošević, dipl. ing.
Blok šema AUR-a
Blok šema AUR-a

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone 3mg" target="_blank">http://www.williamgonzalez.me/template/page/can-you-buy-naltrexone-over-the-counter.aspx">3mg

cipro

cipro japex.pl" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=ciprofloxacin-apteka">japex.pl
Za bezbedan rad elektrane potrebno je obezbediti besprekidno napajanje 6kV sabirnica (motornih sabirnica, u anglosaksonskoj literaturi). Prilikom gubitka napona na glavnom vodu (iz sopstvene potrošnje) iz bilo kog razloga, potrebno je obezbediti sinhrono prebacivanje napajanja na rezervni vod (napajanje sa kućnog transformatora, odnosno sa opšte grupe). Zbog postojanja zaostalog magnetnog polja u samom asinhronom motoru, prilikom isključenja napajanja na statoru asinhronog motora i dalje postoji naizmenični napon. Kružna učestanost napona na statoru asinhronog motora jednaka je mehaničkoj kružnoj učestanosti vratila motora a amplituda napona opada približno po eksponencijalnom zakonu. U kratkom vremenskom intervalu može se smatrati da je moment koji deluje na vratilo motora konstantan pa vratilo usporava sa konstantnim ubrzanjem, a samim tim se frekvencija napona na statoru linearno menja sa vremenom. Pri tome je rezervni vod neopterećen i kružna učestanost njegovog napona je konstantna i jednaka kružnoj učestanosti mrežnog napona. Usled ove razlike učestanosti dolazi do fazne razlike između mrežnog napona i napona na sabirnicama motora. Ako bi priključili mrežni napon na sabirnice motora, u trenutku kada je fazni ugao između napona na sabirnicama motora i mrežnog napona veliki (npr. blizak 180) došlo bi do velikog strujnog udara. Pik struje bi bio između 18 i 20 puta veći od nominalne struje motora. Da bi se obezbedilo korektno priključenje rezervnog napajanja, napon na sabirnicama motora i mrežni napon moraju biti sinhronizovani, odnosno moraju imati bliske faze u trenutku priključenja. Na osnovu merenja napona motornih sabirnica, glavnog i pomoćnog voda, kao i informacija sa pomoćnih kontakata visokonaponskih prekidača AUR izdaje komande uključenja i isključenja 6kV prekidačima.
Saradnici Instituta:  Žarko Janda, Tomislav Gajić, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 11.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:47:20 AM
MIKROPROCESORSKI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", "Termoelektrane i kopovi Kostolac" Kostolac
Godina:2008
Urađeno za: TE "Kostolac B"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.; mr Blagota Jovanović, dipl. ing.ž
Izgled panela za sinhronizaciju u komandnoj sali
Izgled panela za sinhronizaciju u komandnoj sali

gabapentin during pregnancy

gabapentin" target="_blank">http://www.saveapanda.com/blog/page/gabapentin-pregnancy-registry.aspx">gabapentin pregnancy
Automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje agregata na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. Uređaj je opremljen programabilnim logičkim kontrolerom (PLC) čiji je zadatak da komunicira sa spoljašnjim okruženjem- prima naloge za start i stop, proverava stanja prekidača i druge opreme koja je bitna za proces sinhronizacije i određuje da li su svi uslovi za sigurnu sinhronizaciju ispunjeni. Po dobijanju naloga za start, uključuju se sinhronizacione jedinice čiji je zadatak da vode proces sinhronizacije do trenutka uključenja prekidača. U konkretnom slučaju, u uređaju za sinhronizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrednosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Blagota Jovanović, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
IICentar2008 6.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
5/25/2011 11:13:27 AM
MIKROPROCESORSKI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2006
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: dr Marko Janković, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.

amoxicillin without insurance

amoxicillin" target="_blank">http://www.techinsurgent.com/coupons/page/antibiotic-without-prescription.aspx">amoxicillin prescription no insurance
Automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje agregata na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. U konkretnom slučaju, u uređaju za sinhronizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrednosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
2centar2006 7.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
5/25/2011 11:12:52 AM
MIKROPROCESORSKI AUTOMATSKI SINHRONIZATOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2007
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Jasna Dragosavac, dipl. ing.; mr Blagota Jovanović, dipl. ing.

melatonin

melatonin" target="_blank">http://labradoodle.nu?pagegxx=kpa-melatonin-p-ntet-smuj">melatonin

lexapro

lexapro 3xi.dk" target="_blank">http://3xi.dk?pageewr=escitalopram-billigt">3xi.dk
Automatski sinhornizator obezbeđuje automatsko priključivanje agregata A4 u TENT A na mrežu u trenutku izjednačavanja napona, frekvencije i faze napona generatora i mreže, odnosno svođenja njihove razlike u definisane granice, pri kojima ne dolazi do prevelikih elektromehaničkih naprezanja agregata koja bi mogla dovesti do njegovog oštećenja ili isključenja sa mreže. U konkretnom slučaju, u uređaju za sinhornizaciju se nalaze sinhronizaciona jedinica (MASTER tip MLJ-SYN-BB) i sinhroček (SLAVE tip MLJ-SYN-BB) kako bi se povećala pouzdanost uređaja. MASTER obavlja izjednačenje efektivnih vrendosti napona agregata i napona mreže, kao i izjednačavanje frekvencija generatora i mreže. Izjednačavanje se obavlja delovanjem na sistem turbinske regulacije odnosno sistem pobude sinhronog generatora na bazi impulsnih komandi više-niže. SLAVE u isto vreme kontroliše da li su ispunjeni uslovi za sinhronizaciju. Kada se uslovi steknu, i MASTER i SLAVE daju nalog za uključenje prekidača. U slučaju da jedan od njih nije dao dozvolu, do uključenja neće doći. Binarni ulazi omogućavaju ispravan izbor skupa parametara za sinhronizaciju u zavisnosti od izbora sinhronizacione tačke. U slučaju da se obavlja ručna sinhronizacija, predviđeno je da sinhronizatori ne budu u funkciji. Sinhronizaciona i sinhroček jedinica mogu da dojave nadzornom sistemu da su spremni za rad i da su ispravni. Podešavanje karakterističnih parametara uređaja se obavlja putem RS232 komunikacije sa PC računarom. Za razliku od većine rešenja koja se danas mogu naći na tržištu, nije ostavljena mogućnost da se parametri uređaja zadaju na samom uređaju.
Saradnici Instituta:  Jasna Dragosavac, Blagota Jovanović, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 5.pdf  
12

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM