Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Invertori

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:46:34 AM
MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAN TRANZISTORSKI INVERTOR MI 220/220-3500
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: HE "Đerdap" 2
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković,dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.; Svetomir Skaramuca-Bakal,tehn.
Izgled invertora za HE "Đerdap II"
Izgled invertora za HE "Đerdap II"

zyrtec

zyrtec bartnederveen.nl" target="_blank">http://bartnederveen.nl?pageade=cetirizine-apotheek">bartnederveen.nl

paxil

paxil secnet.co.nz" target="_blank">http://secnet.co.nz?pagelhd=paroxetine-pharmacy-nz">secnet.co.nz
Invertor je namenjen napajanju potrošača naizmenične struje 220V,50Hz u okviru sistema besprekidnog napajanja. Više ovakvih uređaja u sistemu napaja paralelno potrošače, preko ststičke preklopke, sa mrežnim naponom kao rezervom. U konkretnom uređaju čeriri invertora rade u paraleli. Invertor je realizovan kao tranzistorski (prekidači su IGB tranzistori). Upravljačka elektronika zasnovana je na mikroprocesorima koji generišu referentnu sinusoidu,vrše njenu sinhronizaciju sa signalom iz statičke preklopke i vrše kompletan nadzor nad radom invertora. Analogni deo elektronike sadrži regulatore strujne i naponske petlje koji obezbeđuju veoma brz dinamički odziv (reda 2msec). Staičku korekcija napona se vrši promenom referentne sinusoide u mikroprocesoru. Frekvenca modulacije je oko 11KHz. Konstrukcija invertora je kompaktna i izvedena tako da se kao modul smešta u orman sistema besprekidnog napajanja.
Saradnici Instituta:  Svetomir Skaramuca-Bakal, Blagota Jovanović, Rajko Prole, Predrag Ninković
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:42:37 AM
TROFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: TE "Nikola Tesla"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Vladan Jerinić, dipl. ing.; Radovan Đorđević, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.
Izgled mosta invertora za TE "Nikola Tesla A4"
Izgled mosta invertora za TE "Nikola Tesla A4"
Trofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u termoelektrani "Nikola Tesla A" na bloku A4. Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Invertor je izveden kao standardni PWM trofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa frekvencijom modulacije od 2kHz. Mozak invertora je baziran na 16-bitnom mikrokontroleru INTEL 80C196KC čiji je glavni zadatak da nadzire napon i struju potrošača i da na osnovu tih informacija generiše impulse za paljenje IGBT prekidača. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). S obzirom da se relativno veliki nivo snage procesira na relativno velikoj prekidačkoj frekvenciji, povećan je nivo šuma, usled čega su svi merni sistemi posebno ojačani protiv elektromagnetnih smetnji. Svi analogni merni senzori su izvedeni kao merni pretvarači na strujni signal 4-20mA i montirani su pored mernog mesta. Strujni signal ulazi u elektroniku gde se diferencijalno pojačava i filtrira tako da se odstranjuje uticaj šuma. Binarni signali (stanje bimetala, ulaznih osigurača, tastera...) su posebno obrađeni tako da je uklonjena mogućnost da šum ili slučajno delovanje operatera dovede do neželjenog dejstva. Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebni mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nem mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Radovan Đorđević, Žarko Janda, Vladan Jerinić, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 6.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:41:38 AM
MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAN TRANZISTORSKI INVERTOR MI 110/220-1500
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: ED "Kruševac"
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković,dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.; Svetomir Skaramuca-Bakal,tehn.
Izgled invertora za ED "Kruševac"
Izgled invertora za ED "Kruševac"

buy naltrexone canada

buy naltrexone online usa strugglecontinues.org" target="_blank">http://strugglecontinues.org/page/Buy-Generic-Naltrexone-Online">strugglecontinues.org
Invertor je namenjen sigurnostnom napajanju potrošača naizmenične struje 220V,50Hz u trafo stanicama.Kao izvor napajanja invertora korisi se baterijski napon 110V DC. Invertor je realizovan kao tranzistorski (prekidači su MOSFE tranzistori). Upravljačka elektronika zasnovana je na mikroprocesorima koji generišu referentnu sinusoidu i vrše kompletan nadzor nad radom invertora. Analogni deo elektronike sadrži regulatore strujne i naponske petlje koji obezbeđuju veoma brz dinamički odziv (reda 2msec). Staičku korekcija napona se vrši promenom referentne sinusoide u mikroprocesoru. Frekvenca modulacije je oko 11 KHz. Konstrukcija invertora je kompaktna i izvedena je tako da se moše montirati posebno ili u okviru nekog postojećeg ormana.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Rajko Prole, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 8.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 8:00:02 AM
MODULARNI INVERTOR SA STATIČKOM PREKLOPKOM
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: HE "Đerdap" 2
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković, dipl. ing.; dr Žarko Janda, dipl. ing.; Miodrag Stanojević, tehn.
Izgled ormana invertora sa statičkom preklopkom u HE "Đerdap II"
Izgled ormana invertora sa statičkom preklopkom u HE "Đerdap II"

where can i get the abortion pill over the counter

abortion pill over" target="_blank">http://www.fiorentina.info/page/abortion-pill-over-the-counter.aspx">over the counter
Statička preklopka u sistemu za besprekidno napajanje služi za obezbeđenje besprekidnog napajanja važnih potrošača . Raspoloživi izvori napajanja za ove potrošače su invertor i mreža. Invertor je realizovan kao paralelna veza četiri modula koji, u normalnom radnom stanju, dijele struju između sebe. Zbog ograničenja po snazi, invertorski izvor se smatra raspoloživ ako bar tri modula rade paralelno. U normalnom režimu rada,a bez obzira na stanje sinhronizma invertora na mrežu, potrošači se mogu napajati sa strane invertora ili sa strane mreže. U slučaju kvara vodećeg izvora napajanje potrošnje se obezbeđuje sa rezervnog ulaza. Statička preklopka je dvoulazni mikroprocesorski uređaj sastavljen iz tri dela: energetike, mernog sistema i upravljanja. Energetika je izvedena u standardnoj topologiji , korišćenjem antiparalelno vezanih tiristora u svakoj grani. Merno kolo je izvedeno po: ▪ naponima svakog modula invertora, ▪ naponu mreže, ▪ naponu izlaza sistema i ▪ struji potrošača. Naponi se mere na ulazima pomoću mernih transformatora i ta informacija se koristi za nadzor amplitude i frekvencije napona svakog modula invertora i mreže i za generisanje signala za kontrolu tiristora. Naponi se mere na izlazu takođe pomoću mernih transformatora i ta informacija se koristi za nadzor amplitude i frekvencije napona na izlazu sistema za besprekidno napajanje.U slučaju nestanka izlaznog napona, a pri raspoloživom invertoru, statička preklopka zaključuje da je došlo do greške na liniji prema invertorskim tiristorima pa potrošnju prebacuje sa invertora na mrežu. Struja potrošača se meri strujnim transformatorom i posebno izvedenim kolom za preciznu detekciju polariteta struje. Poznavanje trenutka prolaska struje tereta kroz nulu i njenog polariteta je važno za generisanje signala za paljenje tiristora. Tipično se koriste merni strujni transformatori kod kojih greška merenja može biti neprihvatljivo velika pri malim vrednostima struja. Suština realizacije u ovom slučaju je da se sekundarno kolo MST-a drži u kratkom spoju pri malim strujama, čime se postiže neutralizacija (preciznije, značajno smanjenje) struje magnećenja koja je pri malim strujama upravo osnovni izvor velike greške merenja. Upravljanje je izvedeno primenom mikroprocesora uz posebno odabrane i realizovane mere za zaštitu od smetnji. Rezultat toga je sigurniji rad i udobnije rukovanje uređajem generisanja izlaznog napona je u suštini regulator trenutne vrednosti izlaznog napona, što znači da je invertor izuzetno otporan na dinamička opterećenja i nelinearne terete.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Žarko Janda, Rajko Prole, Miodrag Stanojević, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
II centar2007 7.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:55:35 AM
MONOFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2008
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.
Izgled ormana invertora u HE "Međuvršje"
Izgled ormana invertora u HE "Međuvršje"

abortion by pill

depression" target="_blank">http://cogimator.net/coupons/page/2nd-trimester-abortion.aspx">depression after abortion
Monofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u hidroelektrani "Ovčar Banja" na bloku 1. Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Dodatna tražena karakteristika je mogućnost rada invertora u kratkom spoju izlaza u trajanju od 10 sekundi. Time se omogućava da invertor ograniči struju kratkog spoja i tako izazove automatsko čišćenje mesta kvara, koje se lako detektuje po stanju zaštitinog elementa koji u toj situaciji odvaja udaljeno kratkospojno mesto svojim isključenjem. Invertor je izveden kao standardni PWM monofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa srednjom frekvencijom modulacije od 10kHz. Upravljanje invertora je izvedeno kao multiprocesorsko gde više procesora učestvuje u procesu: jedan nadzire i upravlja ulaznim (jednsomernim) kolom, drugi upravlja samim invertorskim mostom a jedan nadzire izlazne veličine i ima zaštitnu funkciju. Konačno, poseban procesorski sistem obavlja sinhronizaciju. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebnim mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nema mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković
Prikačeni dokument:
IICentar2008 13.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:54:06 AM
MONOFAZNI MIKROPROCESORSKI IGBT INVERTOR
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2009
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: Predrag Ninković, dipl. ing.
Saradnici: mr Blagota Jovanović, dipl. ing.; Mladen Milošević. dipl. ing.
Izgled ormana invertora u HE "Međuvršje"
Izgled ormana invertora u HE "Međuvršje"

coumadin

coumadin http://savoieretrogames.fr?pagesfw=coumadine-generique" rel="nofollow">savoieretrogames.fr
Monofazni invertor je namenjen za napajanje kritičnih potrošača u kolu za upravljanje i merenje procesa u hidroelektrani "Međuvršje". Pri tome, obezbeđeno je da napon kojim se potrošači napajaju bude stabilan po talasnom obliku, amplitudi i frekvenciji u svim radnim režimima. Dodatna tražena karakteristika je mogućnost rada invertora u kratkom spoju izlaza u trajanju od 10 sekundi. Time se omogućava da invertor ograniči struju kratkog spoja i tako izazove automatsko čišćenje mesta kvara, koje se lako detektuje po stanju zaštitinog elementa koji u toj situaciji odvaja udaljeno kratkospojno mesto svojim isključenjem. Invertor je izveden kao standardni PWM monofazni invertor sa IGBT prekidačima snage, sa srednjom frekvencijom modulacije od 10kHz. Upravljanje invertora je izvedeno kao multiprocesorsko gde više procesora učestvuje u procesu: jedan nadzire i upravlja ulaznim (jednsomernim) kolom, drugi upravlja samim invertorskim mostom a jedan nadzire izlazne veličine i ima zaštitnu funkciju. Konačno, poseban procesorski sistem obavlja sinhronizaciju. Implementiran je veliki broj mernih kola koja su obuhvaćena unutar zaštitnih i dijagnostičkih funkcija, od merenja svih ulaznih i izlaznih veličina, preko nadzora stanja temperature energetskog mosta, nadzora stanja upravljačkog kola, nadzora mernih kola... Radi ilustracije, osim standardnog merenja izlaznog napona u cilju regulacije, isti signal se koristi i za detekciju gubitka kontrole nad uređajem (zbog kvara u sistemu komandovanju prekidača ili u mernom kolu). Kolo za sinhronizaciju izvedeno kao nezavisna jedinica koja prima naizmenične signale od napona mreže i napona invertora (odgovarajućih faza) tako da je moguće da invertor radi bez njega (nesinhronizaovana jedinica), kao nezavisni izvor sinhronizovan na mrežu u okviru posebnog elektromehaničkog kola za prebacivanje napajanja potrošača ili kao deo sistema za besprekidno napajanje sa statičkom preklopkom. Sinhronizacija je izvedena posebnim mikrokontrolerom koji, na osnovu informacija o frekvenicjama i faznom odstupanju napona invertora i mreže, upravlja frekvencijom invertora tako da se postigne sinhronizam između njih. U slučaju da nema mrežnog signala (ili je frekvencija mreže loša) ili je kolo za sinhronizaciju otkazalo, sistem je realizovan tako da se invertor vraća u svoje prirodno stanje sa radnom frekvencijom od 50Hz.
Saradnici Instituta:  Blagota Jovanović, Predrag Ninković, Mladen Milošević
Prikačeni dokument:
IICentar2009 14.pdf  
12

VESTI