Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
elektrofilter

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/2/2013 1:38:02 PM
UREĐAJI ZA NAPAJANJE I UPRAVLJANJE ELEKTROSTATIČKIM FILTERIMA
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"

imodium

imodium open" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=imodium-cennk-ygiy">open
Elektostatički filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje industrijskih otpadnih gasova izdvajanjem sitne prašine raspršene u gasu. Tipični pogoni u kojima se primenjuju elektrostatički filteri su termoelektrane, toplane na ugalj, industrija cementa, metalurgija itd. Uređaji za napajanje i regulaciju elektrostatičkih filtera služe za napajanje i regulaciju napona na elektrodama i upravljanje pratećom opremom kod elektrostatičkih filtera.
Prikačeni dokument:
ELF prospekt sr2.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/2/2013 11:38:41 AM
Rekonstrukcija upravljačkih sekcija elektrostatičkog filtera na bloku A3 u TE „Kolubara A“
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: TE "Kolubara"
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.

coumadin

coumadin esasolutions.sk" target="_blank">http://esasolutions.sk?pagemot=warfarin-bez-predpisu">esasolutions.sk
Postojeće upravljačke jedinice na kotlovima 3 i 4, odnosno termobloku A3 u TE “Kolubara A” su se usled dugogodišnje upotrebe nalazile u lošem stanju i nisu izvršavale sve funkcije koje su trebale da rade. Između ostalog i to je bio jedan od razloga što je bila smanjena efikasnost rada ovog elektrofiltera. Osnovni parametri starih upravljačkih jedinica bili su 400V, 155A, a novih su 400V, 370A tako da u energetskom smislu nove jedinice zadovoljavaju tehničke potrebe koje su imale i stare jedinice. Regulacija rada elektrofiltera podrazumeva upravljanje naponom i strujom u različitim režimima rada filtera. Pored ovog osnovnog zahteva kod novih regulatora realizovani su i brojni zahtevi vezani za komunikaciju, automatizaciju rada, detekciju kvarova i opomena kao i mernu opremu. Na osnovu toga zaključeno je da se nove upravljačke jedinice koje su bile tri godine u radu na bloku A5 mogu ugraditi u elektrofilter bloka A3 uz odgovarajuća prilagođenja. Izvršeno je prilagođenje merenja, upravljanja i nadzor nad elektrofilterom sa novim upravljačkim jedinicama što je kao rezultat dalo uspostavljanje nominalnih parametara filtera odnosno efikasnije izdvajanje čestica
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/2/2013 11:37:31 AM
OPTIMIZACIJE PARAMETARA UREĐAJA ZA NAPAJANJE I REGULACIJU ELEKTROSTATIČKOG FILTERA BLOKA A6 U TE "NIKOLA TESLA A"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: TE "Nikola Tesla A6"
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.

viagra prodej

viagra wiki website" target="_blank">http://www.fyter.cn/page/Viagra-Prodej-Cena.aspx">website
Optimalno podešavanje rada elektrofiltera zahteva dosta vremena i strpljenja. Prvo je potrebno izvršiti analizu postojećih parametara i karakteristika elektrofiltera kako bi se upoznale njegove funkcije i mogućnosti i uočile, eventualne, nelogičnosti u njegovom radu. Zatim je potrebno izvršiti varijaciju parametara koji mogu da utiču na poboljšanje karakteristika i pratiti efekte te verijacije a zatim odrediti optimalnu vrednost menjanog parametra. U toku nekog dužeg vremenskog perioda (npr. nekoliko dana ili čak meseci) pratiti situaciju na elektrofilteru, i uočiti dugotrajne efekte koji se odražavaju na povećanju efikasnosti rada elektrofiltera i, ako je potrebne, uraditi određene korekcije. U cilju optimizacije parametara regulatora u sistema napajanja i regulacije elektrofiltera na bloku A6 u TENT-u izvršena je provera efikasnosti postojećih podešenja snimanjem statičkih i dinamičkih karakteristika elektrofiltera. Nakon analize stanja konstatovano je da je potrebno izvršiti određene korekcije u podešenjima. Izvršene su promene parametara koje detektuju varnicu u elektrofilteru, promenjeno je ograničenje napona na sekcijama, konstatovano je da redukciju napona pri otresanju elektroda ne treba vršiti, stavljena je u funkciju regulacija po broju proboja u minuti i optimizacija potrošnje elektrofiltera. Posle višemesečnog uspešnog rada sa novim parametrima uočeno je da pojedine sekcije rade sa nižim radnim karakteristikama od nominalnih. Nakon analize stanja i izvršenih dodatnih merenja otkriven je mehanički problem u elektrodnom sistemu koji je u zastoju bloka otklonjen. Optimizacijom parametara regulatora elektrofiltra dobijena je veća efikasnost čišćenja dimnog gasa i povećana energetska efikasnost smanjenjem njegove potrošnje.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/17/2011 9:07:22 AM
Optimizacija detekcije proboja kod elektrostatičkih filtera sa jednofaznim tiristorskim napajanjem
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

lexapro and weed trip

lexapro and weed good" target="_blank">http://www.xavierdilipkumar.com/seo/page/lexapro-and-weed-trip">good

domperidone eureka

domperidone sandoz http://blog.cr-inside.org/page/Domperidone-Sandoz" rel="nofollow">blog.cr-inside.org
Stevanović Ilija, Prole Rajko, Jevtić Darko, Josifović Slobodan, Ostojić Mladen, Arnautović Dušan, "Optimizacija detekcije proboja kod elektrostatičkih filtera sa jednofaznim tiristorskim napajanjem"; Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 93-100, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Mladen Ostojić
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:44:15 AM
INTERMITENTNO NAPAJANJE, REGULACIJA I UPRAVLJANJE ELEKTROSTATIČKIH FILTERA NA AGREGATU A1 U TE “NIKOLA TESLA A”, OBRENOVAC
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2006
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A1
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing. (ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"

sertraline purchase

buy sertraline 50mg" target="_blank">http://www.coreyadler.com/page/Buy-Sertraline-100Mg">50mg

can i buy the abortion pill

buy the abortion pill online" target="_blank">http://azpodcast.azurewebsites.net/seo/page/buy-abortion-pill-cvs">online
Da bi se smanjila emisija pepela na zakonski dozvoljen nivo (ispod 50 mg/Nm3) na agregatu A1 u TE “Nikola Tesla A” izvršena je kompletna rekonstrukcija i proširenje filterskog postrojenja. Konzorcijum domaćih firmi, među kojima je bio i Institut “Nikola Tesla” i poljske firme “ELWO” koja je radila u saradnji sa “RAFAKOm” na čelu sa “Energoprojektom” je bio zadužen za demontažu postojeće opreme, projektovanje, nabavku, izradu, montažu, ispitivanja i puštanje u rad nove opreme. Institut “Nikola Tesla” je uradio uređaje za napajanje i automatsko upravljanje pojedinim sekcijama elektrofiltera (slike 1 i 2). U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda razvijen je novi automatski regulator koji je objedinio funkcije regulacije napona, upravljanje motorima za otresanje elektroda i grejačima izolatora. Napravljene su kompletno četiri nova uređaja sa novim regulatorima i sa sledećim izlaznim podacima: 400 V, 530 A. Četiri uređaja (400 V, 260 A) koja su puštena u rad 2005. godine su rekonstruisana u smislu zamene automatskog regulatora i proširenja pripadajuće automatike. Ceo sistem je objedinjen i daljinski se upravlja preko RS485 serijske veze posredstvom MODEBUS protokola iz DCS-a celog agregata proizvodnje Instituta “M. Pupin”. Visokonaponski transformator/ispravljači su proizvodnje “Kraft” i isporučio ih je “Rafako”. Visokonaponsko merenje je realizovano sa posebnim optičkim pretvaračima za svaki kanal kako bi se izbegla eventualna razlika potencijala zbog velikih udaljenosti. U automatskom regulatoru su realizovana tri moguća moda upravljanja: 1-test (direktno komandovanje uglom upravljanja tiristora), 2- kontinualni (klasični način upravljanja sa regulacijom struje do proboja) i 3 – intermitentni (regulacija struje sa definisanim prekidima u vođenju tiristora). Svi regulatori su podešeni i pušteni u rad u intermitentnom režimu. Ovaj režim rada omogućava veću efikasnost čišćenja, veću energetsku efikasnost i veću pouzdanost elektrofilterskog postrojenja. U svakoj sekciji elektrofiltera sa regulacijom struje i napona objedinjeno je i upravljanje motorima taložnih i emisionih elektroda koji pripadaju toj sekciji i grejača svih izolatora. Ciklusi otresanja elektroda se pojedinačno podešavaju. Regulacija temperature grejača izolatora se vrši iz svake sekcije tako da postoji četverostruka rezerva. Pored toga, svaka sekcija vrši monitoring stanja na toj sekciji i merenje ulaznog i izlaznog pritiska i temperature dimnog gasa i efikasnosti čišćenja. Takođe se detektuje i alarmira nivo pepela u levkovima. Svi podaci o stanju procesnih veličina se mogu očitati na svakoj upravljačkoj jedinici i zajednički na ekranu DCS-a u upravljačkoj sobi agregata.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
2centar2006 3.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:34:25 AM
IZRADA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD SISTEMA ZA NAPAJANJE, REGULACIJE NAPONA I UPRAVLJANJE OTRESAČIMA I GREJAČIMA NA ELEKTROSTATIČKOM FILTERU BLOKA A5 U TE “KOLUBARA A”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO TERMOELKTRANE NIKOLA TESLA D.O.O. OBRENOVAC
Godina:2009
Urađeno za: TE "Kolubara" A5
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Mladen Ostojić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing. (ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"

timoptic

timoptic" target="_blank">http://eugenevugts.nl?pageaqm=timolol-apotheek">timoptic
Elektofilteri su uređaji koji služe za prečišćavanje industrijskih otpadnih gasova izdvajanjem sitne prašine i kapljica raspršenih u gasu. Tipični pogoni u kojima se primenjuju elektrofilteri su termoelektrane, toplane na ugalj, industrija cementa, metalurgija itd. Sadašnji propisi definišu da je dozvoljeni stepen pepela u vazduhu 50 mg/m3 što je znatno manje nego što je realna situacija. Zbog toga se vrše rekonstrukcije elektrofiltera povećanjem njihove zapremine i unapređenjem napajanja i načina regulacije napona. U sklopu projekta za rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja u TE “Kolubara A” na bloku A5 urađena je zamena upravljačkih ormana koji služe za napajanje i regulaciju napona visokonaponskih ispravljača svake sekcije. Pored toga, u ovim ormanima se u zajedničkom regulatoru nalazi i regulacija temperature izolatora i levkova i upravljanje motorima otresača. Regulatori su urađeni kao jedinstveni uređaji koji objedinjuju regulaciju napona elektrofiltra, regulaciju temperature izolatora i upravljanje otresačima. Na njima se, takođe, nalazi signalizacija uklopnog stanja prateće opreme, signalizacija naloga za uključenje opreme koji potiču od regulatora i signalizacija prorade zaštita. Svaka regulaciona jedinica je u stanju da reguliše napon u sekciji na koju je povezana, da upravlja otresačima koji se nalaze u toj sekciji, da reguliše temperaturu levkova koji su vezani za tu sekciju i da upravlja svim grejačima rotacionih i potpornih izolatora na celoj polovini elektrofiltra u kojoj se nalazi posmatrana sekcija. Na taj način omogućen je nezavisan rad ostalih sekcija u elektrofilteru pri ispadu neke od sekcija. Pomoćni uređaji koji su vezani za tu sekciju, kao što su otresači elektroda u sekciji i grejači levkova će se, takođe, u tom slučaju isključiti. Međutim, grejači potpornih i rotacionih izolatora će ostati uključeni jer ih kontrolišu ostale sekcije. Na taj način je kod ovih uređaja obezbeđena višestruka topla rezerva u njihovom upravljanju. U ovom konkretnom slučaju ona iznosi tri puta. Tako velika rezerva u suštini nije potrebna, ali je neophodno ostvariti za koncepciju uređaja sa objedinjenim upravljanjem koja je primenjenu u izradi ovih uređaja. Regulaciju napona elektrofiltra je moguće ostvariti pomoću tri modusa rada, i to: direktno upravljanje uglom vođenja tiristora (test režim), kontinualno upravljanje i intermitentno upravljanje. Pri kontinualnom režimu rada, regulator održava zadatu naizmeničnu struju na primarnoj strani ispravljačkog transformatora do pojave proboja ili prorade limitera jednosmernog napona ili struje. U intermitentnom režimu rada se u pravilnim vremenskim intervalima sa kontinualnom regulacijom napona elektrofiltra ubacuju znatno kraći vremenski intervali u kojima je prekinuto vođenje tiristora. Na taj način moguće je prvenstveno izbeći pojavu povratne korone i učestalih kratkih spojeva kod visokootpornog pepela i smanjiti potrošnju električene energije. Posledica svega toga je povećana efikasnost čišćenja dimnog gasa i povećana energetska efikasnost elektrofiltra.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić, Mladen Ostojić
Prikačeni dokument:
IICentar2009 9.pdf  
12

VESTI