Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
pobudni sistem

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
2/18/2014 12:17:53 PM
Reference Elektrotehničkog instituta "Nikola Tesla"
Kategorija:Poslovne reference  
Ključne reči / Tagovi:pobudni sistem  

clarinex

clarinex https://lunchroomtasty.nl?pagedrn=desloratadine-nl" rel="nofollow">go
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
1/16/2014 10:08:49 AM
STUDIJA: "I FAZA – SISTEMSKI PARAMETRI REGULACIJE POBUDE I TURBINSKE REGULACIJE U ELEKTRANAMA EPS-A" - TOM I - ISPITIVANJE SISTEMA REGULACIJE POBUDE
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda Srbije"
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović, dipl. ing.

buy abortion pill online

buy abortion pill online dearteaga.es" target="_blank">http://dearteaga.es?pagexyk=buy-abortion-pill-online">dearteaga.es

how long does the medical abortion pill take to work

how long does it take for the abortion pill take to work website" target="_blank">http://test.vobulakamperen.nl/page/How-Long-Does-It-Take-For-The-Abortion-Pill-To-Work">website
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Slavko Veinović, Ilija Klasnić
Prikačeni dokument:
Tom I 1-17.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/10/2013 5:33:28 PM
Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

where can i buy low dose naltrexone

naltrexone buy go" target="_blank">http://blog.paulinesjewelrybox.com/template/page/how-to-buy-naltrexone.aspx">go
M. Ivanović, D. P. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, D. Joksimović, S. Minić, "Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija", Zbornik radova, br. 22, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, 2012, str. 69-92, ISSN 0350-8528.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
4/3/2013 7:19:14 AM
Statički sistemi pobude za sinhrone motore M1 i M2 u PAP "Lisina"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: PAP „Lisina“, PD „Đerdap“ d.o.o., Ogranak „Vlasinske HE“, Surdulica
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović dipl. ing.
Saradnici: dr Đorđe Stojić dipl. ing.; dr Jasna Dragosavac dipl. ing.; Mladen Ostojić dipl. ing.; Milan Milinković dipl. ing.; Slavko Veinović dipl. ing.; Slobodan Josifović ing.; dr Dušan Arnautović dipl. ing.;

sertraline and alcohol effects

sertraline and alcohol read" target="_blank">http://blog.keylink.rs/page/sertraline-100mg-and-alcohol">read here
U okviru pumpno akumulacionog postrojenja „Lisina“ postoje dve pumpe pogonjene sinhronim motorima snage 14,6 MW koji se napajaju sa sabirnica 6 kV. Predmetno tehničko rešenje se odnosi na rekonstrukciju pobudnog sistema i instaliranje novih digitalno upravljanih statičkih pobudnih sistema. Sama regulacija pobude sinhronog motora podrazumeva rešavanje više nivoa tehničkih problema: ● problem realizacije energetskog pretvarača odgovarajuće snage, koja objedinjuje više redundantnih pretvaračkih stepena, u smislu obezbeđivanja što je moguće višeg stepena neprekidnosti rada uređaja, ● problem sinhronizacije sinhronog motora s mrežom, u smislu definisanja sekvence početnog zaletanja motora u asinhronom režimu rada pomoću otpornika za zaletanje, kao i sekvence pobuđivanja i regulacije motora tokom sinhronog rada, ● problem realizacije više regulacionih funkcija motora na mreži, koji obuhvataju algoritme početnog pobuđivanja, regulacije struje pobude motora, regulacije ugla snage motora, kao i realizacije više limiterskih funkcija. Predmetni statički sistem pobude poseduje: • potrebnu rezervu u pobudi za povećanje snage motora posle revitalizacije, • 100% toplu rezervu u sistemu regulacije i energetskom delu, • opremu za zalet sinhronog motora i • nadzorni sistem za brzu detekciju stanja sistema pobude u tranzijentnim i statičkim stanjima. Napajanje sistema pobude realizovano je sa 6 kV sabirnica preko pobudnog transformatora, čime je ostvarena šema sistema pobude sa nezavisnim napajanjem, odnosno nezavisna pobuda. Novi sistem pobude sinhronog motora se sastoji od dva identična kanala, od kojih svaki sadrži digitalni regulator pobude, energetski stepen i odgovarajuće merne i pomoćne uređaje. Asinhroni zalet sinhronog motora se vrši pri pokretanju motora direktnim priključenjem na visokonaponske sabirnice. U toku zaleta rotor sinhronog motora je kratko spojen na otpornik za zalet čime se jedan deo magnetne energije disipira na ovom otporniku a drugi deo na prigušnom namotaju motora. Pošto sistem pobude u svom sastavu ima tiristorske mostove, potrebno je voditi računa o smeru struje kroz rotor u trenutku priključenja sistema pobude na pobudni namotaj sinhronog motora. Posle pobuđivanja mašine, na oko 97% sinhrone brzine, javlja se efekat samosinhronizacije koji uvlači mašinu u sinhronizam. Pri tome se u toku sinhronizacije pojačava dejstvo pobude da bi mašina ostala u sinhronizmu.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Jasna Dragosavac, Đorđe Stojić, Milan Milinković, Dušan Arnautović, Slobodan Josifović, Mladen Ostojić, Slavko Veinović
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/3/2013 6:52:56 AM
Sistem pobude hidroagregata sa vodom hlađenim tiristorskim mostovima u HE "Đerdap 2"
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROELEKTRANE ĐERDAP, D.O.O. KLADOVO
Ključne reči / Tagovi:Sistemi regulacije pobude  pobudni sistem  
Godina:2012
Urađeno za: PD „Đerdap“, Kladovo, HE „Đerdap II“, Negotin
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl. ing.
Saradnici: dr Đorđe Stojićdipl. ing; Nemanja Milojčić dipl. ing.; Dušan Joksimović dipl. ing.; Slavko Veinović dipl. ing; Milan Milinković dipl. ing.;dr Dušan Arnautović dipl. ing.;

acquistare cialis con paypal

cialis" target="_blank">http://blog.toolroom.at/page/Cialis-Generico-In-Farmacia-Senza-Ricetta">cialis generico
U HE "Đerdap 2" su od izgradnje elektrane u pogonu bili statički sistemi pobuda sa analognim regulatorima na svih deset hidroagregata i to tri različita tipa od tri proizvođača: "Elektrosila", Rusija. "Rade Končar", SFRJ i "IPA", Rumunija. Zbog dugog vremena u pogonu, zastarelosti opreme, nepouzdanosti u radu i teškoća u nabavljanju rezervnih delova sistemi pobude su se našli blizu kraja svog životnog veka. Stoga je Investitor (PD "Đerdap" - HE "Đerdap 2") odlučio da izvrši njihovu zamenu novim savremenim statičkim sistemima pobuda. Posao je dodeljen Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" kao jedinom renomiranom proizvođaču pobudnih sistema u Republici Srbiji sa dugogodišnjim iskustvom i referencama vezanim za izradu sistema pobuda. U 2012. godini su razvijeni, isprojektovani, izrađeni i pusteni u rad sistemi pobuda četiri agregata A4, A6, A3 i A5, dok se ostali sistemi planiraju za izradu i puštanje u rad tokom 2013. i 2014. godine. Osnovni tehnički zahtevi za nove sisteme pobuda su bili sledeći: • statički sistem pobude sa dva regulatora i dva tiristorska mosta • obezbeđenje rada generatora u svim pogonskim režimima predviđenim posebnim zahtevima koji se odnose na sinhroni generator • prinudno vodeno hlađenje energetskog dela sistema pobude (tiristorskih mostova) • potpuna rezerva kako u regulacionom delu (REGULATOR 1 - REGULATOR 2) tako i energetskom delu sistema pobude (TIRISTORSKI MOST 1 -TIRISTORSKI MOST2) • mogućnost uklapanja u nadređeni digitalni sistem upravljanja agregatom • unifikacija opreme svih deset sistema pobuda Razvijeni sistem vodenog hlađenja tiristorskih mostova se pokazao kao veoma efikasan i pouzdan. Pušteni u rad sistemi pobuda sinhronih generatora obezbeđuju siguran rad proizvodnih agregata u narednom periodu.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Prikačeni dokument:
Sistem pobude HE Djerdap 2.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
4/3/2013 6:50:56 AM
Sistem pobude sinhronog generatora bloka B1 u TE "Nikola Tesla B" snage 727,5 MVA
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2012
Urađeno za: Termoelektrana „Nikola Tesla B“
Rukovodilac: dr Dušan Arnautović, dipl. ing.
Saradnici: dr Đorđe Stojić dipl. ing; Nemanja Milojčić dipl. ing.; Dušan Joksimović dipl. ing.; Slavko Veinović dipl. ing; Milan Milinković dipl. ing.;dr Dušan Arnautović dipl. ing.;

antibiotic without prescription

amoxicillin cost without insurance blog.tgworkshop.com" target="_blank">http://blog.tgworkshop.com/page/Amoxicillin-Without-Insurance">blog.tgworkshop.com

bentelan fiale

bentelan prezzo website" target="_blank">http://sharpcoders.org/page/Bentelan-Tosse">website
Sistem pobude agregata B1 u TE "Nikola Tesla B" predstavlja regulisani izvor napajanja pobudnog namotaja sinhronog generatora. Sistem pobude je statičkog samopobudnog tipa, odnosno energija za napajanje sistema pobude se dobija sa sabirnica generatora i dovodi se preko pobudnog transformatora na tiristorske mostove koji ispravljeni napon šalju na rotor generatora. Regulacija napona pobude se vrši u okviru digitalnog regulatora pomoću fazne regulacije impulsa za paljenje tiristora. Sistem pobude se može podeliti na dva bloka: blok energetike i blok upravljanja. Preko bloka energetike se napaja pobudni rotorski namotaj generatora. Takođe, u okviru ovog bloka je realizovano i brzo razbuđivanje u havarijskim režimima, početno pobuđivanje i prenaponska zaštita. U okviru bloka upravljanja su realizovane regulacione funkcije, zaštite, komandovanje, nadzor itd. Regulacija pobude sinhronog generatora je realizovana kao automatska regulacija napona na izvodima generatora sa limiterima: maksimalnog napona statora, maksimalne struje statora, maksimalne struje rotora i minimalne pobude. S obzirom da generatori u TE "Nikola Tesla B" imaju najveću snagu u elektroenergetskom sistemu Srbije bilo je neophodno postići visoku pouzdanost pobudnog sistema kako sistem pobude ne bi uticao na prekid procesa proizvodnje električne energije. U tom cilju sistem pobude je realizovan korišćenjem savremenih tehnologija sa redundancijom i u energetskom i u upravljačkom bloku. Sistem se sastoji iz dva bloka tiristorskih mostova i dva regulatora, pri čemu jedan regulator može da upravlja sa oba bloka tiristorskih mostova. Jedan blok tiristorskih mostova i jedan regulator omogućavaju sve predviđene režime rada, uključujući i forsiranje (struja pobude na plafonskoj vrednosti u trajanju od 10s). U slučaju da su na raspolaganju samo dva tiristorska mosta jednog bloka pri ispadu drugog bloka, moguć je rad sistema pobude uz zabranu forsiranja. Blok tiristorskih mostova i regulator koji nisu u radu predstavljaju toplu rezervu. U slučaju kvara na bloku tiristorskih mostova koji je u radu, automatski se prelazi na rezervni blok tiristorskih mostova bez ispada agregata iz rada. Prelazak je realizovan tako što regulator koji je u radu detektuje kvar i ukida impulse za paljenje tiristora bloku tiristorskih mostova koji je u kvaru i šalje impulse na gejtove tiristora rezervnog bloka tiristorskih mostova. Takođe, u slučaju kvara na regulatoru koji je u radu automatski se prelazi na rezervni regulator bez ispada agregata. Prelazak je realizovan tako što regulator koji je u rezervi detektuje kvar na aktivnom regulatoru, blokira njegove izlazne signale i aktivira svoje izlazne signale.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, Slavko Veinović
Prikačeni dokument:
Sistem pobude TENTB B1.pdf  

VESTI