Navigacija

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta električne energije

Kontakt: Dragana Naumović Vuković

Istorijat

Specijalizovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta električne energije akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije 2011. godine prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, a 2020. godine je prešla na akreditaciju prema novom izdanju standarda SRPS ISO IEC 17025:2017. 

Osnovna delatnost

 • Ispitivanje parametara kvaliteta električne energije na mestima priključenja industrijskih postrojenja na distributivnu mrežu, kao i unutar samih postrojenja;
 • Ispitivanje parametara kvaliteta električne energije u cilju otkrivanja uzroka smetnji u radu energetske opreme;
 • Merenje kvaliteta električne energije sa ciljem provere tehničkih uslova za priključenje malih elektrana, elektrana na biogas, solarnih elektrana, prozjumera, na distributivnu mrežu (prema važećim Tehničkim preporukama i Pravilima o radu distributivnog sistema);
 • Merenje kvaliteta električne energije kako bi se dobili ulazni podaci za izradu projektne dokumentacije (npr. projektovanje kompenzacije reaktivne energije, sa i bez filterskih postrojenja);
 • Ispitivanje parametara kvaliteta električne energije prema posebnim zahtevima klijenta.

Rešenjem o utvrđivanju obima akreditacije Specijalizovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta električne energije akreditovana je za obavljanje poslova električnih merenja na glavnim sabirnicama napajanja ili priključcima merne grupe iza mernih transformatora u trafostanici ili postrojenju prema standardima SRPS EN 50160:2012 (identičan sa EN 50160:2010), SRPS EN 50160:2012/A1:2015 (identičan sa EN 50160:2010/A1:2015) i IEEE std. 141-1993, u sledećem obimu:

 • Određivanje viših harmonika napona, do 50. reda;
 • Određivanje varijacija frekvencije napajanja;
 • Određivanje varijacija napona napajanja;
 • Određivanje nivoa flikera;
 • Određivanje debalansa napona napajanja;
 • Određivanje ukupnog faktora izobličenja (THD) napona uključujući više harmonike do 40. reda;
 • Merenje faktora snage;
 • Merenje aktivne i reaktivne snage (strujni senzori do 100 A do 3000A). 
 • ATS
 • ISO