Navigacija

Specijalizovana laboratorija za ispitivanje izolacionih sistema

Kontakt: Branko Pejović

Istorijat

Rad laboratorije za ispitivanje izolacionih sistema datira od kasnih 60-tih godina XX veka kada su urađeni početni koraci u istraživanju, stvaranju teorijskih podloga i sticanju znanja o prirodi i ponašanju izolacionih materijala. Laboratorija je opremljena specijalnim mernim uređajima, a teorijska znanja su primenjivana u praksi izvođenjem ispitivanja na realnim objektima - energetskim i mernim transformatorima, obrtnim mašinama (hidrogeneratorima, turbogeneratorima i VN motorima) u elektroenergetskom sistemu tada ZEP, a kasnije EPS i okolnih zemalja regiona.

Tokom prethodnih skoro 50 godina, rezultati merenja su sistematski beleženi i smeštani u bogatu bazu podataka, na osnovu kojih se vrše analize, procene stanja i daju preporuke. Posebna prednost je uska saradnja sa Specijalizovanom laboratorijom za ispitivanje izolacionih papira i ulja na multidiciplinarnom pristupu dijagnostici stanja energetskih i mernih transformatora sa uljno-papirnom izolacijom. Laboratorija prati svetske trendove, učestvuje u radu međunarodnih stričnih organizacija,  uvodi savremene metode i razvija i usavršava nestandardne metode u cilju pouzdanije ocene stanja izolacionih sistema EE opreme.

Osnovna delatnost

Ispitivanje energetskih transformatora, na mestu ugradnje u beznaponskom stanju:

·Ispitivanja parametara uljno-papirne izolacije

-merenje izolacionog otpora uz izračunavanje koeficijenta apsorpcije (Risol, Ka)

-merenje faktora dielektričnih gubitaka (tgδ) i kapaciteta (C) izolacije namotaja i posebno prolaznih (uvodnih) izolatora (sa mernim priključkom)

·Ispitivanje stanja magnetnog kola i namotaja

-merenje odnosa transformacije i provera sprege (Ratio)

-merenje struja magnećenja i snaga gubitaka praznog hoda pri sniženom naponu (I0P0)

-merenje impedanse kratkog spoja, odnosno induktivnosti usled rasipanja (Lx)

-merenje električnog otpora namotaja (RCu) (kod ET sa teretnom regulacionom preklopkom u svim položajima preklopke)

-snimanje frekventnih odziva namotaja transformatora metodom SFRA

Specijalna ispitivanja na energetskih transformatorima:

-ispitivanje uljno-papirne izolacije metodom dielektrične spektroskopije u vremenskom (RVM) i frekventnom domenu (FDS/PDC)

ispitivanje terentne regulacione preklopke merenjem statičkih i dinamičkih otpora (DRM)

Ispitivanje energetskih transformatora na mestu ugradnje u on-line režimu (pod radnim naponom):

·merenje intenziteta parcijalnih pražnjenja (PD)

·akustička (ultrazvučna) detekcija parcijalnih pražnjenja

UHF detekcija parcijalnih pražnjenja

Ispitivanje mernih transformatora na mestu ugradnje:

·Ispitivanja izolacije

-merenje izolacionog otpora uz izračunavanje indeksa polarizacije (Risol, Ip)

-merenje faktora dielektričnih gubitaka (tgδ) i kapaciteta (C)

·Ispitivanja mernih transformatora u on-line režimu, pod naponom

-Akustična (ultrazvučna) detekcija parcijalnih pražnjenja

UHF detekcija parcijalnih pražnjenja

Ispitivanje obrtnih mašina:

·Električna ispitivanja izolacionog sistema i namotaja hidro-(HG) i turbogeneratora (TG), visokonaponskih motora (VNM):

-merenje električnih otpora statorskog i rotorskog namotaja (kod HG raspodele jednosmernih padova napona po polovima odnosno međupolnim vezama)

-merenje izolacionih otpora, indeksa polarizacije, specifičnih strujapražnjenja (DD test)

-ispitivanje izolacije visokim jednosmernim ispitnim naponom uz merenje struje odvoda (Step Voltage test, Ramp test)

-merenje faktora dielektričnih gubitaka-tgδ (uz određivanje priraštaja tgδ) i kapaciteta

-merenje intenziteta parcijalnih pražnjenja (off-line i on-line)

-ispitivanje izolacije namotaja statora povišenim naizmeničnim naponom

-merenje impedanse namotaja rotora (kod HG određivanje raspodele impedanse po polovima)

-ispitivanje međuzavojne izolacije rotora TG repeticionim impulsnim generatorom – RSO test

-Ispitivanje statora visokonaponskih motora impulsnim generatorom (BAKER test)

-EDA-III test metodologija

·Ispitivanje magnetnog kola obrtnih mašina (HG i TG):

-metodom naznačene indukcije (High Flux test) uz termovizijsko snimanje površine statora i određivanje snage gubitaka, (u saradnji sa Specijalizovanom laboratorijom za termografska ispitivanja Instituta)

-Ispitivanje magnetnog kola metodom niske indukcije (ELCID test)

-Provera utegnutosti magnetnog jezgra – BUMP test

·Merenje protoka rashladnog fluida kod vodom hlađenih statorskih namotaja generatora

·Merenje napona i struja na osovinama velikih obrtnih mašina sa FFT analizom (u saradnji sa Centrom za automatiku)

Ispitivanje visokonaponskih motora

ispitivanje stanja VN motora analizom struja – MCSA (u saradnji sa Centrom za automatiku)

 

  • ATS
  • ISO