Navigacija

Naučno veće

Naučno veće Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla ad je posvećeno naučnom razvoju saradnika Instituta, razvoju naučnih timova i jačanju naučne pozicije i kvaliteta Instituta. Dužnosti Naučnog veća su da:

1) predlaže program naučnoistraživačkog rada, usklađen sa Strategijom;

2) daje mišljenje na izveštaje direktora u delu koji se odnosi na realizaciju naučnoistraživačkih programa i projekata;

3) utvrđuje predlog za sticanje naučnog zvanja;

4) odlučuje o sticanju istraživačkog zvanja;

5) daje mišljenje skupštini o kandidatima za direktora instituta, kao i mišljenje o razrešenju direktora instituta;

6) daje obrazložen predlog za imenovanje, odnosno razrešenje svojih predstavnika u skupštini  instituta;

7) predlaže nabavku naučnoistraživačke opreme;

8) obavlja druge poslove utvrđene statutom instituta i ovim zakonom.

Sastav Naučnog veća:

1.    dr Dragan Kovačević, naučni savetnik

2.    dr Saša Milić, naučni savetnik

Z.    dr Žarko Janda,  viši naučni saradnik, predsednik Naučnog veća

4.    dr Vladimir Vukić,  viši naučni saradnik

5.    dr Đorđe Stojić, viši naučni saradnik

6.    dr Jasna Dragosavac,  naučni  saradnik, zamenik predsednika Naučnog veća

7.    dr Vojin Kostić, naučni saradnik

8.    dr Jelena Lukić,  naučni saradnik

9.    dr Nenad Kartalović,  naučni saradnik

10.  dr Dragana Naumović Vuković, naučni saradnik

11.   dr Aleksandar Žigić, naučni saradnik

12.   dr Maja Grbić,  naučni saradnik

13.   dr Valentina Vasović, naučni saradnik.

  • ATS
  • ISO