Navigacija

Laboratorija za etaloniranje

Kontakt: Dragana Naumović Vuković

Istorijat

Jedan od redovnih godišnjih poslova sa najdužom tradicijom u Institutu je i ispitivanje i etaloniranje električnih mernih instrumenata. Ovaj posao prošao je različite tehničke i tehnološke, ali i formalno statusne faze, u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti.

Od 1995. do 2001. godine Laboratorija je imala status Ovlašćene laboratorije za ispitivanje i overu mernih instrumenata, a od 2001. do 2007. godine status Akreditovane laboratorije za ispitivanje mernih instrumenata sa privremenim rešenjem o akreditaciji izdatim od strane JUAT-a.

U maju mesecu 2007. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje – Specijalizovana laboratorija za etaloniranje, akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ICO IEC 17025:2006 kao druga po redu laboratorija akreditovana za obavljenje poslova etaloniranja u Srbiji i dodeljen joj je akreditacioni broj 02-002. Akreditacija pod brojem 02-002 je prestala da važi 28.05.2011. godine. Laboratorija je iste 2011. godine obnovila akreditaciju pod novim brojem 02-045 i novo rešenje o akreditaciji važi od datuma 08.09.2011. godine. Laboratorija je do danas prošla kroz četiri ciklusa akreditacije, a 2020. godine je prešla na akreditaciju prema novovm izdanju standarda SRPS ICO IEC 17025:2017.

Osnovna delatnost

Rešenjem o utvrđivanju obima akreditacije Specijalizovana laboratorija za etaloniranje, akreditovana je za obavljanje poslova etaloniranja u sledećem obimu:

 • etaloniranje merila jednosmernog i naizmeničnog električnog napona: voltmetri, višefunkcijska merila, merni izvori, merni pribor, naponski transformatori;
 • etaloniranje merila jednosmerne i naizmenične električne struje: ampermetri, višefunkcijska merila, merni izvori, merni pribor, strujni transformatori;
 • etaloniranje merila električne otpornosti: merni otpornici i dekade električne otpornosti, ommetri, merila provodnosti, merni mostovi, višefunkcijska merila, merila električne otpornosti izolacije, merila električne otpornosti uzemljenja, merila električne otpornosti petlje, merila za ispitivanje zaštite električnih instalacija;
 • etaloniranje merila električne kapacitivnosti: merni kondenzatori, dekade električne kapacitivnosti, merila električne kapacitivnosti, višefunkcijska merila, kapacitivni delitelji napona, mostovi za merenje kapacitivnosti;
 • etaloniranje merila električne induktivnosti: merni kalemovi, dekade električne induktivnosti,  merila električne induktivnosti, višefunkcijska merila, induktivni delitelji napona, mostovi za merenje induktivnosti;
 • etaloniranje merila aktivne i reaktivne električne snage: vatmetri, varmetri, merila faktora snage, fazmetri, višefunkcijska merila, maksigrafi;
 • etaloniranje merila AC i DC električnog polja: uređaji za merenje jačine AC i DC električnog polja;
 • etaloniranje merila AC i DC magnetskog polja: uređaji za merenje gustine AC i DC magnetskog polja;
 • etaloniranje merila vremena i frekvencije: generatori frekvencije, generatori vremenskog perioda-intervala, merila frekvencije, merila vremenskog perioda-intervala.
 • ATS
 • ISO