Navigacija

Laboratorija za verifikaciju i ispitivanje uređaja relejne zaštite

Kontakt: Dragan Dabić

Istorijat

U elektroenergetskim sistemima glavna uloga relejne zaštite je da u najkraćem mogućem roku detektuje i izoluje od ostatka sistema svaki element sistema koji je u kvaru ili radi u nenormalnom radnom stanju koje bi moglo da izazove njegov kvar. Sistem relejne zaštite, po definiciji, mora biti najpouzdaniji i najsigurniji sistem u čitavom postrojenju, jer se njegov rad očekuje samo u pojedinim trenucima vremena (kvarovi, abnormalna stanja, itd.) pa on stoga mora da ispunjava sve kriterijume jednog sistema relejne zaštite, pogotovo imajući u vidu da je objekat zaštite proizvodni kapacitet na kojem neadekvatno reagovanje sistema električne zaštite objektivno može imati značajne tehničke i finansijske gubitke i posledice.

Ispunjavanjem ove uloge relejna zaštita minimizira štetu koja nastaje pri pojavi kvara i doprinosi povećanju pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema jer se izolovanjem elementa u kvaru omogućava da ostatak sistema radi normalno.

Primarni cilj Laboratorije za relejnu zaštitu je izrada standarda, uputstava , preporuka kao i podešavanje ispitivanje na osnovu studija podešenja električnih zaštita instaliranih na elektroenergetskim objektima. Institut ima jedinu akreditovanu laboratoriju u Srbiji koja vrši verifikaciju i sertifikaciju uređaja relejne zaštite.

Osnovna delatnost

  • Ispitivanja, parametriranja, podešavanja i puštanje u rad uređaja relejne zaštite bez obzira na vrstu proizvođača. Institut ima u  posedu sertifikate od većine proizvođača opreme za izvršenu obuku.
  • Proračuni, elaborati i studije za podešenje relejnih zaštita na svim naponskim nivoima i svim vrstama industrijskih i elektroenergetskih postrojenja.
  • Izrada preporuka, standarda i tehničih uputstava za velike proizvodne i prenosne kompanije kao i za proizvođače uređaja relejne zaštite.
  • Verifikacija i sertifikacija uređaja relejne zaštite za potrebe dobijanja svih vrsta odobrenja.
  • Koordinacija uređaja relejne zaštite sa sistemima regulacije napona i sistemima upravljanja. 
  • ATS
  • ISO