Навигација

Лабораторија за испитивање квалитета електричне енергије

Контакт: Драгана Наумовић Вуковић

Историјат

Специјализована лабораторија за испитивање квалитета електричне енергије акредитована је од стране Акредитационог тела Србије 2011. године према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, а 2020. године је прешла на акредитацију према новом издању стандарда SRPS ISO IEC 17025:2017. 

Основна делатност

 • Испитивање параметара квалитета електричне енергије на местима прикључења индустријских постројења на дистрибутивну мрежу, као и унутар самих постројења;
 • Испитивање параметара квалитета електричне енергије у циљу откривања узрока сметњи у раду енергетске опреме;
 • Мерење квалитета електричне енергије са циљем провере техничких услова за прикључење малих електрана, електрана на биогас, соларних електрана, прозјумера, на дистрибутивну мрежу (према важећим Техничким препорукама и Правилима о раду дистрибутивног система);
 • Мерење квалитета електричне енергије како би се добили улазни подаци за израду пројектне документације (нпр. пројектовање компензације реактивне енергије, са и без филтерских постројења);
 • Испитивање параметара квалитета електричне енергије према посебним захтевима клијента.

Решењем о утврђивању обима акредитације Специјализована лабораторија за испитивање квалитета електричне енергије акредитована је за обављање послова електричних мерења на главним сабирницама напајања или прикључцима мерне групе иза мерних трансформатора у трафостаници или постројењу према стандардима SRPS EN 50160:2012 (идентичан са EN 50160:2010), SRPS EN 50160:2012/А1:2015 (идентичан са EN 50160:2010/А1:2015) и IEEE стд. 141-1993, у следећем обиму:

 • Одређивање виших хармоника напона, до 50. реда;
 • Одређивање варијација фреквенције напајања;
 • Одређивање варијација напона напајања;
 • Одређивање нивоа фликера;
 • Одређивање дебаланса напона напајања;
 • Одређивање укупног фактора изобличења (THD) напона укључујући више хармонике до 40. реда;
 • Мерење фактора снаге;
 • Мерење активне и реактивне снаге (струјни сензори до 100 А до 3000А). 
 • ATS
 • ISO