Navigacija

Specijalizovana laboratorija za ispitivanje sistema turbinske regulacije

Kontakt: Jelena Pavlović

Istorijat

Institut već više od 50 godina pruža usluge ispitivanja sistema turbinske regulacije hidro i termo agregata u elektranama. Usluge ispitivanja sistema turbinske regulacije prvobitno su pružane u okviru nacionalne elektroprivrede da bi se vremenom pružanje usluga ispitivanja proširilo i na elektroprivrede u susedstvu.

U toku prethodnih decenija rada vršeno je neprestano usavršavanje saradnika, unapređivanje postojećih postupaka, uvođenje novih postupaka ispitivanja, kao i stalno proširivanje skupa korišćene ispitne i merne opreme. Grupa saradnika koja se bavila ispitivanjem sistema turbinske regulacije vremenom je organizovana u Specijalizovanu laboratoriju za ispitivanje sistema turbinske regulacije. Laboratorija je akreditovana od strane nacionalnog Akreditacionog tela (ATS) u skladu sa zahtevima IEC / SRPS EN 17025:2017. Laboratorija ima dugu i uspešnu saradnju sa Institutom za standardizaciju Srbije koja se ogleda u stalnom članstvu saradnika Laboratorije u tehničkoj komisiji N004 – Hidraulične turbine.

Osnovna delatnost

Ispitivanje sistema turbinske regulacije prilikom puštanja novih i revitalizovanih agregata u rad.

Ispitivanja radi potvrđivanja parametara i osobina sistema za turbinsku regulaciju – Garancijska ispitivanja.

Ispitivanja radi utvrđivanja pogonskog stanja sistema za turbinsku regulaciju.

Svi postupci ispitivanja izrađeni su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim tehničkim standardima, standardom za ispitivanje IEC / SRPS EN 60308 i standardom za specifikaciju IEC / SRPS EN 61362 sistema turbinske regulacije hidrauličnih turbina.

Obim akreditacije Laboratorije obuhvata:

- Merenje minimalnog vremena otvaranja i zatvaranja izvršnog organa. Merenje vremena trajanja prigušenog kretanja izvršnog organa

- Određivanje vremenske konstante izvršnog organa

- Određivanje netačnosti ostvarivanja položaja izvršnog organa

- Određivanje veličine zone neosetljivosti

- Provera veličine mrtve zone

- Snimanje statičke karakteristike i određivanje statičkog pojačanja

- Određivanje vremena kašnjenja sistema

- Određivanje parametara PID regulatora

- Odeđivanje vremena uspostavljanja komandnog signala

- Određivanje opsega zadavača brzine

- Ispitivanje rada regulatora u redovnim i havarijskim pogonskim okolnostima

- Ispitivanje rada regulatora u toku procesa zaletanja i sinhronizacije

- Ispitivanja rada regulatora nakon zbacivanja opterećenja

- Ispitivanje rada regulatora u primarnoj regulaciji učestanosti

- Provera stabilnosti i tačnosti regulacije brzine obrtanja agregata u praznom hodu

- Provera stabilnosti i tačnosti regulacije aktivne snage generatora kada je agregat u radu na mreži

  • ATS
  • ISO