Навигација

Специјализована лабораторија за испитивање изолационих система

Контакт: Бранко Пејовић

Историјат

Рад лабораторије за испитивање изолационих система датира од касних 60-тих година XX века када су урађени почетни кораци у истраживању, стварању теоријских подлога и стицању знања о природи и понашању изолационих материјала. Лабораторија је опремљена специјалним мерним уређајима, а теоријска знања су примењивана у пракси извођењем испитивања на реалним објектима - енергетским и мерним трансформаторима, обртним машинама (хидрогенераторима, турбогенераторима и ВН моторима) у електроенергетском систему тада ЗЕП, а касније ЕПС и околних земаља региона.

Tokom prethodnih скоро 50 година, резултати мерења су систематски бележени и смештани у богату базу података, на основу којих се врше анализе, процене стања и дају препоруке. Посебна предност је уска сарадња са Специјализованом лабораторијом за испитивање изолационих папира и уља на мултидициплинарном приступу дијагностици стања енергетских и мерних трансформатора са уљно-папирном изолацијом. Лабораторија прати светске трендове, учествује у раду међународних стричних организација,  уводи савремене методе и развија и усавршава нестандардне методе у циљу поузданије оцене стања изолационих система ЕЕ опреме.

Основна делатност

Испитивање енергетских трансформатора, на месту уградње у безнапонском стању:

·Испитивања параметара уљно-папирне изолације

-мерење изолационог отпора уз израчунавање коефицијента апсорпције (Рисол, Ка)

-мерење фактора диелектричних губитака (тгδ) и капацитета (Ц) изолације намотаја и посебно пролазних (уводних) изолатора (са мерним прикључком)

·Испитивање стања магнетног кола и намотаја

-мерење односа трансформације и провера спреге (Ратио)

-мерење струја магнећења и снага губитака празног хода при сниженом напону (И0П0)

-мерење импедансе кратког споја, односно индуктивности услед расипања (Лx)

-мерење електричног отпора намотаја (РЦу) (код ЕТ са теретном регулационом преклопком у свим положајима преклопке)

-снимање фреквентних одзива намотаја трансформатора методом СФРА

Специјална испитивања на енергетских трансформаторима:

-испитивање уљно-папирне изолације методом диелектричне спектроскопије у временском (РВМ) и фреквентном домену (ФДС/ПДЦ)

испитивање терентне регулационе преклопке мерењем статичких и динамичких отпора (ДРМ)

Испитивање енергетских трансформатора на месту уградње у он-лине режиму (под радним напоном):

·мерење интензитета парцијалних пражњења (ПД)

·акустичка (ултразвучна) детекција парцијалних пражњења

УХФ детекција парцијалних пражњења

Испитивање мерних трансформатора на месту уградње:

·Испитивања изолације

-мерење изолационог отпора уз израчунавање индекса поларизације (Рисол, Ип)

-мерење фактора диелектричних губитака (тгδ) и капацитета (Ц)

·Испитивања мерних трансформатора у он-лине режиму, под напоном

-Акустична (ултразвучна) детекција парцијалних пражњења

УХФ детекција парцијалних пражњења

Испитивање обртних машина:

·Електрична испитивања изолационог система и намотаја хидро-(ХГ) и турбогенератора (ТГ), високонапонских мотора (ВНМ):

-мерење електричних отпора статорског и роторског намотаја (код ХГ расподеле једносмерних падова напона по половима односно међуполним везама)

-мерење изолационих отпора, индекса поларизације, специфичних струјапражњења (DD тест)

-испитивање изолације високим једносмерним испитним напоном уз мерење струје одвода (Степ Волтаге тест, Рамп тест)

-мерење фактора диелектричних губитака-тгδ (уз одређивање прираштаја тгδ) и капацитета

-мерење интензитета парцијалних пражњења (off-line и он-лине)

-испитивање изолације намотаја статора повишеним наизменичним напоном

-мерење импедансе намотаја ротора (код ХГ одређивање расподеле импедансе по половима)

-испитивање међузавојне изолације ротора ТГ репетиционим импулсним генератором – РСО тест

-Испитивање статора високонапонских мотора импулсним генератором (БАКЕР тест)

-ЕДА-ИИИ тест методологија

·Испитивање магнетног кола обртних машина (ХГ и ТГ):

-методом назначене индукције (High Flux тест) уз термовизијско снимање површине статора и одређивање снаге губитака, (у сарадњи са Специјализованом лабораторијом за термографска испитивања Института)

-Испитивање магнетног кола методом ниске индукције (ЕЛЦИД тест)

-Провера утегнутости магнетног језгра – БУМП тест

·Мерење протока расхладног флуида код водом хлађених статорских намотаја генератора

·Мерење напона и струја на осовинама великих обртних машина са FFT analizom (у сарадњи са Центром за аутоматику)

Испитивање високонапонских мотора

испитивање стања ВН мотора анализом струја – МЦСА (у сарадњи са Центром за аутоматику)

 

  • ATS
  • ISO