Навигација

Лабораторија за испитивање електромагнетних поља

Контакт: Маја Грбић

Историјат

Испитивања електромагнетских поља (нејонизујућег зрачења) Електротехнички институт Никола Тесла спроводи од седамдесетих година прошлог века. Испитивања се спроводе с циљем утврђивања нивоа изложености људи овим пољима у животној и радној средини и оцењивања усаглашености са прописаним границама излагања. Испитивања се спроводе у околини преносних и дистрибутивних надземних и кабловских електроенергетских водова, у унутрашњости и околини трансформаторских станица и разводних постројења, унутар електрана, индустријских постројења и погона, у околини радио и ТВ предајника, радара, базних станица мобилне телефоније, као и других извора електромагнетских поља. Стручне оцене оптерећења животне средине израђују се за нове и реконструисане изворе електромагнетских поља.

Основна делатност

Испитивања изложености становништва и професионално изложених лица електромагнетском пољу

Испитивања изложености људи једносмерном магнетском пољу:

  • Мерење једносмерне магнетске индукције

Испитивања изложености људи нискофреквентном електромагнетском пољу:

  • Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у околини и унутрашњости електроенергетских постројења и водова
  • Прорачун јачине електричног поља и магнетске индукције у околини надземних и кабловских електроенергетских водова
  • Мерење контактне струје

Испитивања изложености људи високофреквентном електромагнетском пољу:

  • Широкопојасно мерење јачине електричног поља у околини радио-станица у јавној мобилној телефонији и РТВ дифузији

Израда стручних оцена оптерећења животне средине за нове и реконструисане изворе електромагнетског поља

  • ATS
  • ISO