Навигација

Лабораторија за еталонирање

Контакт: Драгана Наумовић Вуковић

Историјат

Један од редовних годишњих послова са најдужом традицијом у Институту је и испитивање и еталонирање електричних мерних инструмената. Овај посао прошао је различите техничке и технолошке, али и формално статусне фазе, у складу са законском регулативом из ове области.

Од 1995. до 2001. године Лабораторија је имала статус Овлашћене лабораторије за испитивање и оверу мерних инструмената, а од 2001. до 2007. године статус Акредитоване лабораторије за испитивање мерних инструмената са привременим решењем о акредитацији издатим од стране ЈУАТ-а.

У мају месецу 2007. Лабораторија за испитивање и еталонирање – Специјализована лабораторија за еталонирање, акредитована је од стране Акредитационог тела Србије према стандарду SRPS ICO IEC 17025:2006 као друга по реду лабораторија акредитована за обављење послова еталонирања у Србији и додељен јој је акредитациони број 02-002. Акредитација под бројем 02-002 је престала да важи 28.05.2011. године. Лабораторија је исте 2011. године обновила акредитацију под новим бројем 02-045 и ново решење о акредитацији важи од датума 08.09.2011. године. Лабораторија је до данас прошла кроз четири циклуса акредитације, а 2020. године је прешла на акредитацију према нововм издању стандарда SRPS ICO IEC 17025:2017.

Основна делатност

Решењем о утврђивању обима акредитације Специјализована лабораторија за еталонирање, акредитована је за обављање послова еталонирања у следећем обиму:

 • еталонирање мерила једносмерног и наизменичног електричног напона: волтметри, вишефункцијска мерила, мерни извори, мерни прибор, напонски трансформатори;
 • еталонирање мерила једносмерне и наизменичне електричне струје: амперметри, вишефункцијска мерила, мерни извори, мерни прибор, струјни трансформатори;
 • еталонирање мерила електричне отпорности: мерни отпорници и декаде електричне отпорности, ommetri, мерила проводности, мерни мостови, вишефункцијска мерила, мерила електричне отпорности изолације, мерила електричне отпорности уземљења, мерила електричне отпорности петље, мерила за испитивање заштите електричних инсталација;
 • еталонирање мерила електричне капацитивности: мерни кондензатори, декаде електричне капацитивности, мерила електричне капацитивности, вишефункцијска мерила, капацитивни делитељи напона, мостови за мерење капацитивности;
 • еталонирање мерила електричне индуктивности: мерни калемови, декаде електричне индуктивности,  мерила електричне индуктивности, вишефункцијска мерила, индуктивни делитељи напона, мостови за мерење индуктивности;
 • еталонирање мерила активне и реактивне електричне снаге: ватметри, варметри, мерила фактора снаге, фазметри, вишефункцијска мерила, максиграфи;
 • еталонирање мерила АЦ и ДЦ електричног поља: уређаји за мерење јачине АЦ и ДЦ електричног поља;
 • еталонирање мерила АЦ и ДЦ магнетског поља: уређаји за мерење густине АЦ и ДЦ магнетског поља;
 • еталонирање мерила времена и фреквенције: генератори фреквенције, генератори временског периода-интервала, мерила фреквенције, мерила временског периода-интервала.
 • ATS
 • ISO