Навигација

Лабораторија за верификацију и испитивање уређаја релејне заштите

Контакт: Драган Дабић

Историјат

У електроенергетским системима главна улога релејне заштите је да у најкраћем могућем року детектује и изолује од остатка система сваки елемент система који је у квару или ради у ненормалном радном стању које би могло да изазове његов квар. Систем релејне заштите, по дефиницији, мора бити најпоузданији и најсигурнији систем у читавом постројењу, јер се његов рад очекује само у појединим тренуцима времена (кварови, абнормална стања, итд.) па он стога мора да испуњава све критеријуме једног система релејне заштите, поготово имајући у виду да је објекат заштите производни капацитет на којем неадекватно реаговање система електричне заштите објективно може имати значајне техничке и финансијске губитке и последице.

Испуњавањем ове улоге релејна заштита минимизира штету која настаје при појави квара и доприноси повећању поузданости рада електроенергетског система јер се изоловањем елемента у квару омогућава да остатак система ради нормално.

Примарни циљ Лабораторије за релејну заштиту је израда стандарда, упутстава , препорука као и подешавање испитивање на основу студија подешења електричних заштита инсталираних на електроенергетским објектима. Институт има једину акредитовану лабораторију у Србији која врши верификацију и сертификацију уређаја релејне заштите.

Основна делатност

  • Испитивањa, параметрирања, подешавања и пуштање у рад уређаја релејне заштите без обзира на врсту произвођача. Институт има у  поседу сертификате од већине произвођача опреме за извршену обуку.
  • Прорачуни, елаборати и студије за подешење релејних заштита на свим напонским нивоима и свим врстама индустријских и електроенергетских постројења.
  • Израда препорука, стандарда и техничих упутстава за велике производне и преносне компаније као и за произвођаче уређаја релејне заштите.
  • Верификација и сертификација уређаја релејне заштите за потребе добијања свих врста одобрења.
  • Координација уређаја релејне заштите са системима регулације напона и системима управљања. 
  • ATS
  • ISO