Навигација

Лабораторија за испитивање система уземљења, громобранских и електричних инсталација

Контакт: Момчило Петровић

Историјат

Испитивања система уземљења, громобранских и електричних инсталација се више од шездесет година континуирано спроводе на производним, преносним и дистрибутивним електроенергетским објектима свих напонских нивоа. Пријемна и периодична испитивања спроводе се са циљем оцењивања усаглашености са захтевима прописа који регулишу јавну безбедност и безбедност и здравље на раду.

Основна делатност

Испитивања система уземљења електро енергетских постројења називног напона изнад 1000 V

 • Мерење импендансе система уземљења методом мерења струје и напона
 • Мерење напона додира и напона корака методом мерења струје и напона
 • Испитивање континуитета уземљења електроенергетског објекта
 • Мерење специфичне отпорности тла методом Wenner-a

Испитивања електричних инсталација ниског напона

 • Мерење отпорности изолације електричне инсталације
 • Испитивање непрекидности проводника (изједначење потенцијала) мерењем електричне отпорности
 • Испитивање услова заштите аутоматским прекидањем напајања мерењем отпорности петље квара
 • Испитивање услова заштите аутоматским прекидањем напајања провером деловања заштитног уређаја диференцијалне струје
 • Испитивање услова заштите аутоматским прекидањем напајања мерењем укупне отпорности уземљивача

Испитивања система громобранске заштите

 • Испитивање непрекидности прихватног система, система спусних проводника и система уземљења
 • Мерење отпорности распростирања громобранских уземљивача
 • Испитивање изједначавања потенцијала 
 • ATS
 • ISO