Navigacija

Delatnosti Centra za automatiku i regulaciju

1. REGULACIJA I AUTOMATSKO UPRAVLJANJE U ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA I PROCESNOJ INDUSTRIJI

Razvoj, projektovanje, izrada, isporuka i puštanje u rad uređaja i sistema za regulaciju i automatsko upravljanje u elektroenergetskim objektima i procesnoj industriji.

- Sistemi pobude sinhronih generatora i motora;

- Elektrostatički filteri dimnih gasova;

- Grupni regulator reaktivne snage i napona;

- Sistemi za sinhronizaciju generatora;

- Sistemi turbinske regulacije hidro turbina;

- Sistemi upravljanja proizvodnim agregatima;

- Sistemi upravljanja u procesnoj industriji;

- SCADA sistemi;

- Sistemi za prikupljanje i obradu podataka;

- Sistem za direktno merenje ugla snage sinhronog generatora;

- Ekspertski sistem za određivanje reaktivne mogućnosti generatora u realnom vremenu;

- Softverski alat za sezonsko određivanje optimalne pozicije preklopke blok-transformatora;

- Distribuirani sistemi za upravljanje aktivnim i reaktivnim snagama sinhronih generatora u mreži sa visokom penetracijom obnovljivih izvora.

2. ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Razvoj, projektovanje, izrada, isporuka, puštanje u rad, servis i održavanje uređaja i sistema energetske elektronike za potrebe elektroenergetskih objekata i druge zahtevne primene.

- Ispravljači;

- Invertori;

- Statičke preklopke;

- Sistemi za automatski uklop rezervnog napajanja AUR;

- Sistemi za besprekidno napajanje;

- Napajanja posebne namene;

- Servis i održavanje uređaja i sistema drugih proizvođača.

3. ISPITIVANJA

Izvođenje ili učešće u primopredajnim i garanacijskim ispitivanjima uređaja i sistema. Ispitivanja radi utvrđivanja pogonskog stanja opreme. Ispitivanja radi utvrđivanja uzroka nepravilnog rada opreme.

- Primopredajna i garancijska ispitivanja sinhronih generatora;

- Primopredajna i pogonska ispitivanja sistema pobude sinhronih generatora i motora;

- Primopredajna i pogonska ispitivanja sistema turbinske regulacije;

- Primopredajna i pogonska ispitivanja sistema besprekidnog napajanja;

- Ispitivanja opreme pre planirane zamene opreme;

- Ispitivanje i utvrđivanje realnih P-Q dijagrama sinhronih generatora;

- Ispitivanja usaglašenosti sinhronih generatora sa Pravilima o radu prenosnog sistema.

4. KONSULTANTSKE USLUGE

Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti sinhronih generatora, pobudnih sistema, sistema turbinske regulacije, sistema upravljanja agregatom i sistema besprekidnog napajanja pre u toku i nakon revitalizacije elektroenergetskih objekata.

- Revitalizacija elektroenergetskih objekata

PRE

- Piprema tehničkih podloga i programa i postupaka ispitivanja opreme pre revitalizacije;

- Izrada tehničkih uslova za novu opremu;

- Učešće u izradi tenderske dokumentacije;

- Tehnička evaluacija ponuda;

- Podrška u toku procesa ugovaranja;

- Podrška u toku projektovanja.

U TOKU

- Izrada programa i metodologija fabričkih i primopredajnih ispitivanja;

- Učešće u fabričkim i primopredajnim ispitivanjima;

- Analiza rezultata fabričkih i primopredajnih ispitivanja;

- Poređenje rezultata ispitivanja sa posebnim tehničkim uslovima iz ugovora o isporuci opreme i međunarodnim tehničkim standardima.

NAKON

- Garancijska ispitivanja opreme;

- Analiza rezultata garancijskih ispitivanja;

- Poređenje rezultata ispitivanja sa posebnim tehničkim uslovima iz ugovora o isporuci i međunarodnim tehničkim standardima.

5. STUDIJE I ANALIZE

- Izrada tehničkih studija;

- Izrada elaborata i analiza.

  • ATS
  • ISO