Навигација

Делатности Центра за аутоматику и регулацију

1. РЕГУЛАЦИЈА И АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Развој, пројектовање, израда, испорука и пуштање у рад уређаја и система за регулацију и аутоматско управљање у електроенергетским објектима и процесној индустрији.

- Системи побуде синхроних генератора и мотора;

- Електростатички филтери димних гасова;

- Групни регулатор реактивне снаге и напона;

- Системи за синхронизацију генератора;

- Системи турбинске регулације хидро турбина;

- Системи управљања производним агрегатима;

- Системи управљања у процесној индустрији;

- SCADA системи;

- Системи за прикупљање и обраду података;

- Систем за директно мерење угла снаге синхроног генератора;

- Експертски систем за одређивање реактивне могућности генератора у реалном времену;

- Софтверски алат за сезонско одређивање оптималне позиције преклопке блок-трансформатора;

- Дистрибуирани системи за управљање активним и реактивним снагама синхроних генератора у мрежи са високом пенетрацијом обновљивих извора.

2. ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

Развој, пројектовање, израда, испорука, пуштање у рад, сервис и одржавање уређаја и система енергетске електронике за потребе електроенергетских објеката и друге захтевне примене.

- Исправљачи;

- Инвертори;

- Статичке преклопке;

- Системи за аутоматски уклоп резервног напајања AUR;

- Системи за беспрекидно напајање;

- Напајања посебне намене;

- Сервис и одржавање уређаја и система других произвођача.

3. ИСПИТИВАЊА

Извођење или учешће у примопредајним и гаранацијским испитивањима уређаја и система. Испитивања ради утврђивања погонског стања опреме. Испитивања ради утврђивања узрока неправилног рада опреме.

- Примопредајна и гаранцијска испитивања синхроних генератора;

- Примопредајна и погонска испитивања система побуде синхроних генератора и мотора;

- Примопредајна и погонска испитивања система турбинске регулације;

- Примопредајна и погонска испитивања система беспрекидног напајања;

- Испитивања опреме пре планиране замене опреме;

- Испитивање и утврђивање реалних P-Q дијаграма синхроних генератора;

- Испитивања усаглашености синхроних генератора са Правилима о раду преносног система.

4. КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

Пружање консултантских услуга из области синхроних генератора, побудних система, система турбинске регулације, система управљања агрегатом и система беспрекидног напајања пре у току и након ревитализације електроенергетских објеката.

- Ревитализација електроенергетских објеката

ПРЕ

- Пипрема техничких подлога и програма и поступака испитивања опреме пре ревитализације;

- Израда техничких услова за нову опрему;

- Учешће у изради тендерске документације;

- Техничка евалуација понуда;

- Подршка у току процеса уговарања;

- Подршка у току пројектовања.

У ТОКУ

- Израда програма и методологија фабричких и примопредајних испитивања;

- Учешће у фабричким и примопредајним испитивањима;

- Анализа резултата фабричких и примопредајних испитивања;

- Поређење резултата испитивања са посебним техничким условима из уговора о испоруци опреме и међународним техничким стандардима.

НАКОН

- Гаранцијска испитивања опреме;

- Анализа резултата гаранцијских испитивања;

- Поређење резултата испитивања са посебним техничким условима из уговора о испоруци и међународним техничким стандардима.

5. СТУДИЈЕ И АНАЛИЗЕ

- Израда техничких студија;

- Израда елабората и анализа.

  • ATS
  • ISO