Navigacija

Delatnosti Centra ѕa elektroenergetske objekte

 1. Koordinacija izolacije (numerički proračun elektromagnetnih prelaznih procesa)
  1.  Atmosferski prenaponi
  2.  Sklopni prenaponi
   1. pri uključenju
   2. TRV (RRRV analiza)
   3. frekventno skeniranje
  3. Veoma brzi prenaponi
  4. Privremeni prenaponi
  5.  Opasnost od električnog luka
 2. Dijagnostika sistema uzemljenja elektroenergetskih i drugih objekata
  1. Sistemi uzemljenja elektoenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V:
   1. Merenje impedanse sistema uzemljenja;
   2. Merenje napona dodira i napona koraka;
   3. Ispitivanje kontinuiteta uzemljenja;
   4. Merenje specifične električne otpornosti tla.
  2. Sistemi gromobranske zaštite:
   1. Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja;
   2. Merenje otpornosti rasprostiranja gromobranskih uzemljivača;
   3. Ispitivanje izjednačavanja potencijala.
  3. Analiza rezultata sprovedenih ispitivanja, ekspertska mišljenja, tumačenja i preporuke.
 3. Ispitivanje izloženosti ljudi elektromagnetskom polju
  1. Ispitivanje jednosmernog magnetskog polja
   1. Merenje jednosmerne magnetske indukcije
  2. Ispitivanja elektromagnetskih polja niskih frekvencija
   1. Merenje jačine električnog polja i magnetske indukcije u okolini elektroenergetskih postrojenja i vodova u stacionarnom režimu rada
   2. Proračun jačine električnog polja i magnetske indukcije u slobodnim koridorima u okolini nadzemnih elektroenergetskih vodova u stacionarnom režimu rada
   3. Izrada stručnih ocena opterećenja životne sredine planiranih elektroenergetskih objekata i vodova
   4. Ispitivanje izloženosti ljudi na lokaciji za potrebe legalizacije stambenih/poslovnih objekata
  3. Ispitivanja elektromagnetskih polja visokih frekvencija:
   1. Širokopojasno merenje jačine električnog polja u okolini radio-stanica u javnoj mobilnoj telefoniji i RTV difuziji
  4. Analiza rezultata sprovedenih ispitivanja sa ocenom bezbednosti stanovništva i radnika
  5. Izrada elaborata o merama za smanjenje elektromagnetskog polja i primena mera zaštite
 1. Ispitivanje elektroopreme, materijala i zaštitnih sredstava, u laboratoriji i na terenu
  1. rasklopna aparatura visokog i niskog napona
   1. ispitivanje zagrevanja
   2. ispitivanje naponom industrijske učestanosti
   3. atmosferskim udarnim naponom
  2. odvodnici prenapona
   1. utvrđivanje naizmeničnog i udarnog napona reagovanja
   2. ispitivanje strujnim talasima
   3. utvrđivanje U/I karakteristike
   4. snimanje struje odvoda
  3. prekidači visokog i niskog napona
   1. određivanje povišenja temperature
   2. ispitivanje naponom industrijske učestanosti
   3. ispitivanje atmosferskim udarnim naponom
  4. strujni transformatori
   1. Ispitivanje naponom industrijske učestanosti
   2. Ispitivanje atmosferskim udarnim naponom
  5. potporni i prolazni izolatori
   1. ispitivanje naponom industrijske učestanosti
   2. ispitivanje atmosferskim udarnim naponom);
  6. energetski kablovi i pribor za energetske kablove
   1. dielektrična ispitivanja atmosferskim udarnim naponom
   2. dielektrična ispitivanja naizmeničnim naponom
   3. dielektrična ispitivanja jednosmernim i vlf naponom,
   4. ispitivanje zagrevanja
   5. ispitivanje električnih parametara kabla
   6. određivanje mesta oštećenja izolacije na plaštu kabla
   7. ispitivanje nivoa parcijalnih pražnjenja
   8. modelovanje kablovskog voda u programskom paketu EMTP/ATP
  7. niskonaponski sklopni blokovi
   1. ispitivanje zagrevanja
   2. ispitivanje naponom industrijske učestanosti
   3. ispitivanje atmosferskim udarnim naponom
   4. parametri bezbednosti
  8. elektoizolaciona zaštitna sredstva (ispitivanje rukavica i obuće od izolacionog materijala, izolacionih klupa, detektora napona, izolacionih motki)
  9. prozvodi koji se koriste u prostorima sa obaveznom zaštitom od statičkog elektriciteta
 2. Termografska ispitivanja, u elektroenergetskim objektima i u laboratoriji (energetska oprema visokog i niskog napona)
  1. Termografska ispitivanja radi procene stanja objekta na osnovu termičke slike
  2. Specijalna merenja temperaturnih polja u tehnološkom procesu
  3. Generatori, energetski i merni transformatori i druga oprema
  4. Ispitivanje stepena izolovanosti magnetnog jezgra pri ogledu indukcionog zagrevanja
  5. Ispitivanje unutrašnjih defekata koji se mogu detektovati na površini objekta
 3. Ispitivanje električnih instalacaija niskog napona
  1. Ispitivanje otpora izolacije provodnika
  2. Ispitivanje neprekidnosti provodnika i izjednačenja potencijala
  3. Ispitivanje vrednosti imepedanse petlje kvara i provera uslova zaštita od indirektnog dodira pregledom karakteristika pripadajućeg zaštitnog uređaja.
 4. Konsultantske usluge
  1. Izrada planova i programa ispitivanja elektoenergetske opreme
  2. Analiza usklađenosti domaćih i međunarodnih standarda za elektroenergetsku opremu
  3. Ocenjivanje usaglašenosti elektroenergetske opreme sa važećim propisima i standardima proverom tehničke dokumentacije
  4. Nadzor nad prijemnim ispitivanjima elektroenergetske opreme u fabrici proizvođača (FAT) i primopredajnim ispitivanjima na mestu ugradnje (SAT)
  5. Analiza rezultata izvršenih ispitivanja, ekspertska mišljenja, tumačenja i preporuke
  6. Ekspertska analiza izveštaja trećih lica o ispitivanjima elektroenergetske opreme
  7. Izrada planova i programa ispitivanja elektoenergetske opreme
  8. Analiza usklađenosti domaćih i međunarodnih standarda za elektroenergetsku opremu
  9. Ocenjivanje usaglašenosti elektroenergetske opreme sa važećim propisima i standardima proverom tehničke dokumentacije
  10. Nadzor nad prijemnim ispitivanjima elektroenergetske opreme u fabrici proizvođača (FAT) i primopredajnim ispitivanjima na mestu ugradnje (SAT)
  11. Analiza rezultata izvršenih ispitivanja, ekspertska mišljenja, tumačenja i preporuke
  12. Ekspertska analiza izveštaja trećih lica o ispitivanjima elektroenergetske opreme
 • ATS
 • ISO