Навигација

Делатности Центра ѕа електроенергетске објекте

 1. Координација изолације (нумерички прорачун електромагнетних прелазних процеса)
  1.  Атмосферски пренапони
  2.  Склопни пренапони
   1. при укључењу
   2. TRV (RRRV анализа)
   3. фреквентно скенирање
  3. Веома брзи пренапони
  4. Привремени пренапони
  5.  Опасност од електричног лука
 2. Дијагностика система уземљења електроенергетских и других објеката
  1. Системи уземљења електоенергетских постројења називног напона изнад 1000 V:
   1. Мерење импедансе система уземљења;
   2. Мерење напона додира и напона корака;
   3. Испитивање континуитета уземљења;
   4. Мерење специфичне електричне отпорности тла.
  2. Системи громобранске заштите:
   1. Испитивање непрекидности прихватног система, система спусних проводника и система уземљења;
   2. Мерење отпорности распростирања громобранских уземљивача;
   3. Испитивање изједначавања потенцијала.
  3. Анализа резултата спроведених испитивања, експертска мишљења, тумачења и препоруке.
 3. Испитивање изложености људи електромагнетском пољу
  1. Испитивање једносмерног магнетског поља
   1. Мерење једносмерне магнетске индукције
  2. Испитивања електромагнетских поља ниских фреквенција
   1. Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције у околини електроенергетских постројења и водова у стационарном режиму рада
   2. Прорачун јачине електричног поља и магнетске индукције у слободним коридорима у околини надземних електроенергетских водова у стационарном режиму рада
   3. Израда стручних оцена оптерећења животне средине планираних електроенергетских објеката и водова
   4. Испитивање изложености људи на локацији за потребе легализације стамбених/пословних објеката
  3. Испитивања електромагнетских поља високих фреквенција:
   1. Широкопојасно мерење јачине електричног поља у околини радио-станица у јавној мобилној телефонији и РТВ дифузији
  4. Анализа резултата спроведених испитивања са оценом безбедности становништва и радника
  5. Израда елабората о мерама за смањење електромагнетског поља и примена мера заштите
 1. Испитивање електроопреме, материјала и заштитних средстава, у лабораторији и на терену
  1. расклопна апаратура високог и ниског напона
   1. испитивање загревања
   2. испитивање напоном индустријске учестаности
   3. атмосферским ударним напоном
  2. одводници пренапона
   1. утврђивање наизменичног и ударног напона реаговања
   2. испитивање струјним таласима
   3. утврђивање У/И карактеристике
   4. снимање струје одвода
  3. прекидачи високог и ниског напона
   1. одређивање повишења температуре
   2. испитивање напоном индустријске учестаности
   3. испитивање атмосферским ударним напоном
  4. струјни трансформатори
   1. Испитивање напоном индустријске учестаности
   2. Испитивање атмосферским ударним напоном
  5. потпорни и пролазни изолатори
   1. испитивање напоном индустријске учестаности
   2. испитивање атмосферским ударним напоном);
  6. енергетски каблови и прибор за енергетске каблове
   1. диелектрична испитивања атмосферским ударним напоном
   2. диелектрична испитивања наизменичним напоном
   3. диелектрична испитивања једносмерним и влф напоном,
   4. испитивање загревања
   5. испитивање електричних параметара кабла
   6. одређивање места оштећења изолације на плашту кабла
   7. испитивање нивоа парцијалних пражњења
   8. моделовање кабловског вода у програмском пакету ЕМТП/АТП
  7. нисконапонски склопни блокови
   1. испитивање загревања
   2. испитивање напоном индустријске учестаности
   3. испитивање атмосферским ударним напоном
   4. параметри безбедности
  8. електоизолациона заштитна средства (испитивање рукавица и обуће од изолационог материјала, изолационих клупа, детектора напона, изолационих мотки)
  9. прозводи који се користе у просторима са обавезном заштитом од статичког електрицитета
 2. Термографска испитивања, у електроенергетским објектима и у лабораторији (енергетска опрема високог и ниског напона)
  1. Термографска испитивања ради процене стања објекта на основу термичке слике
  2. Специјална мерења температурних поља у технолошком процесу
  3. Генератори, енергетски и мерни трансформатори и друга опрема
  4. Испитивање степена изолованости магнетног језгра при огледу индукционог загревања
  5. Испитивање унутрашњих дефеката који се могу детектовати на површини објекта
 3. Испитивање електричних инсталацаија ниског напона
  1. Испитивање отпора изолације проводника
  2. Испитивање непрекидности проводника и изједначења потенцијала
  3. Испитивање вредности имепедансе петље квара и провера услова заштита од индиректног додира прегледом карактеристика припадајућег заштитног уређаја.
 4. Консултантске услуге
  1. Израда планова и програма испитивања електоенергетске опреме
  2. Анализа усклађености домаћих и међународних стандарда за електроенергетску опрему
  3. Оцењивање усаглашености електроенергетске опреме са важећим прописима и стандардима провером техничке документације
  4. Надзор над пријемним испитивањима електроенергетске опреме у фабрици произвођача (ФАТ) и примопредајним испитивањима на месту уградње (САТ)
  5. Анализа резултата извршених испитивања, експертска мишљења, тумачења и препоруке
  6. Експертска анализа извештаја трећих лица о испитивањима електроенергетске опреме
  7. Израда планова и програма испитивања електоенергетске опреме
  8. Анализа усклађености домаћих и међународних стандарда за електроенергетску опрему
  9. Оцењивање усаглашености електроенергетске опреме са важећим прописима и стандардима провером техничке документације
  10. Надзор над пријемним испитивањима електроенергетске опреме у фабрици произвођача (ФАТ) и примопредајним испитивањима на месту уградње (САТ)
  11. Анализа резултата извршених испитивања, експертска мишљења, тумачења и препоруке
  12. Експертска анализа извештаја трећих лица о испитивањима електроенергетске опреме
 • ATS
 • ISO